• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na XXXVII sesję Rady Powiatu Lęborskiego - 25 stycznia 2018

Zapraszam na XXXVI sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/137/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Lębork oraz podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok oraz podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025 oraz podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Powiatowego Centrum Edukacyjnego-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pod nazwą własną Powiatowe Centrum Edukacyjne um. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek, dla których Powiat Lęborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego w charakterze Partnera w projekcie pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn."WSPARCIE POSTĘPU - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa 2 budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych dla max. 14 wychowanków w każdym budynku, wraz z niezbędną infrastrukturą i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego oraz zbiornika bezodpływowego" oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2018 oraz podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Lęborskiego na 2018 rok oraz podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2018 oraz podjęcie uchwały.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie obrad.

   Przewodniczący Rady Waldemar Walkusz

Tweety użytkownika @PowiatLeborski