• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Blisko 13,5 miliona zł na rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim

Marszałkowie Mieczysław Struk i Krzysztof Trawicki wręczyli organom prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczące „Kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby rynku pracy". Uroczystość odbyła się w czwartek, 31 marca 2016 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Pani Starosta Teresa Ossowska-Szara wraz z Wicestarostą Elżbietą Godderis oraz przedstawicielem pracodawców  – Panem Markiem Stawskim odebrała decyzję dotyczącą Powiatu Lęborskiego.

Uchwały otrzymały organy prowadzące szkoły zawodowe, które uczestniczyły w otwartym konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego (tj. wszystkie powiaty województwa pomorskiego oraz dwa niepubliczne organy prowadzące: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców oraz Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku).

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele środowiska gospodarczego, którzy włączyli się w prace w ramach zorganizowanego konkursu, którego formuła jest unikatowym w skali kraju rozwiązaniem przyjętym przez regionalne władze samorządowe związanym ze wsparciem szkolnictwa zawodowego w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020.

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia, którego źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przewidziane jest tylko dla tych szkół, które prowadzą lub planują prowadzić kształcenie w zawodach odpowiadających branżom kluczowym, tj. takim specjalizacjom, w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, które odznaczają się największym potencjałem rozwoju lokalnego i regionalnego.

Powiat Lęborski będzie rozwijał branże kluczowe:

 • ICT i elektronikę (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku);
 • transport, logistykę i motoryzację (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku);
 • budownictwo (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)
 • chemię lekką (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku)
 • BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku)

Wartość planowanych projektów Powiatu Lęborskiego wynosi blisko 13,5 mln zł. Dzięki tym środkom możliwe będzie m.in. wsparcie uczniów szkół zawodowych (np. płatne staże/praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy kwalifikacyjne, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych, wizyty studyjne w zakładach pracy), wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu (staże u pracodawców, studia podyplomowe), włączanie pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia zawodowego, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, dostosowanie wyposażenia szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki, inwestycje w infrastrukturę szkół zawodowych (rozbudowa i modernizacja budynków), kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Planowany okres realizacji projektów  Powiatu Lęborskiego: 12.2016 – 09.2021

W projektach Powiatu Lęborskiego udział weźmie m.in.:

 • 1.336 uczniów ww. szkół zawodowych (liczba osób odbywających płatne staże/ praktyki zawodowe u pracodawców w ww. branżach)
 • 31 nauczycieli kształcenia zawodowego
 • 3 szkoły zawodowe, które zostaną zmodernizowane w zakresie infrastruktury i wyposażenia

Szacowana wartość projektów Powiatu Lęborskiego: 13 481 200,00 zł, w tym:

 • 7 281 200,00 zł (wsparcie uczniów, nauczycieli, zakup materiałów dydaktycznych oraz sieć doradztwa edukacyjno-zawodowego),
 • 6 200 000,00 zł (inwestycje i wyposażenie szkół oraz kształcenie ustawiczne).

Wymienione powyżej kwoty dot. wyłącznie zadań merytorycznych. Na etapie wnioskowania o dofinansowanie w ramach projektów zintegrowanych należy uwzględnić dodatkowe koszty zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków, np. koszty pośrednie.

 

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w wypracowanie spójnej koncepcji szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim, w tym m.in.:

 • Radom Powiatu Lęborskiego oraz Zarządom Powiatu Lęborskiego w kadencji 2010-2014 oraz 2014-2016 - za merytoryczną współpracę na rzecz szkolnictwa zawodowego
 • Dyrektorom oraz kadrze pedagogicznej i administracyjnej szkół zawodowych - za zaangażowanie w  działania mające na celu rozwój szkół zawodowych
 • Pracodawcom i szkołom wyższym współpracującym ze szkołami zawodowymi - za współpracę przy planowaniu i realizacji działań na rzecz podnoszenia zatrudnialności uczniów szkół
 • Uczniom i rodzicom, instytucjom i organizacjom współpracującym ze szkołami zawodowymi – za wspólne dyskusje, pomysły, działania diagnostyczne
 • Pracownikom Starostwa Powiatowego w Lęborku (Referat Programów Pomocowych, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Referat Rozwoju i Promocji, Specjalista ds. inwestycji) - za merytoryczne działania związane z przygotowaniem koncepcji i jej realizacją
 • Dyrekcji i kadrze Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego - za bardzo dobrą, ciągłą współpracę w trakcie konkursu koncepcji
 • Komisji oceniającej Koncepcje - za bardzo merytoryczne spostrzeżenia i pomysły udoskonalenia powiatowej wizji edukacji zawodowej.Przed Powiatem Lęborskim kolejny etap – praca nad stworzeniem dwóch wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z Unii Europejskiej, które muszą być złożone w Urzędzie Marszałkowskim w czerwcu 2016 r. W konkursie na projekty zintegrowane mogą aplikować tylko te podmioty, które otrzymały wczoraj decyzje Urzędu Marszałkowskiego o włączeniu koncepcji do zakresu przedsięwzięcia strategicznego.