RYŚ - termomodernizacja budynków

Utworzono: 29-03-2016

Dzięki termomodernizacji swojego budynku przyczynisz się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery tzw. niskiej emisji. Ma ona znaczący wpływ na jakoś powietrza w Polsce. Zmniejszysz domowe rachunku poprzez oszczędności spowodowane zmniejszonym zapotrzebowaniem na ciepło.

Kiedy można skorzystać z dofinansowania

Program będzie realizowany w latach 2015-2023, a budżet pilotażu programu wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln zł na dotacje) na lata 2015-2020 z możliwością zawierania umów kredytu / pożyczek wraz z dotacją do 2017 r.

Kto może skorzystać z programu

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie

Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.

Finansowane są następujące prace remontowe:

Grupa I. Prace termoizolacyjne

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych;
 • Ocieplenie dachu / stropodachu;
 • Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.

Grupa II. Instalacje wewnętrzne

 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
 • Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

 • Instalacja kotła kondensacyjnego;
 • Instalacja węzła cieplnego;
 • Instalacja kotła na biomasę;
 • Instalacja pompy ciepła;
 • Instalacja kolektorów słonecznych.

Podstawowe zasady dofinansowania:

 • Beneficjent będzie miał możliwość decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybierając realizację jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją;
 • kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 • ocena energetyczna i dokumentacja projektowa finansowana jest w całości z dotacji;
 • dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania (dla źródeł OZE - 15% po 2016 r.);
 • termoizolacja niektórych pojedynczych elementów budynków (tj. okien, podłogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu / pożyczki; alternatywnie Beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła;
 • dla każdego rodzaju wykonywanych prac określono minimalny wymagany standard techniczny;
 • określono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju prac remontowych;
 • łączne koszty kredytu / pożyczki: do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach kredytowania;
 • maksymalny okres finansowania kredytem / pożyczką: 15 lat;
 • maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy;
 • dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach programu;
 • Beneficjent ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej dotacji.

Gdzie uzyskać dofinansowanie

 1. za pośrednictwem banków:
 • środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i dotacje;
 • banki zostaną wyłonione zgodnie z zasadami określonymi w Prawie ochrony środowiska
  i procedurą opisaną w załączniku do programu „Procedura wyboru banków”;
 • nabór wniosków od osób fizycznych i innych podmiotów, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki, które podpiszą umowy z NFOŚiGW (terminy zostaną podane po naborze banków).
 1. za pośrednictwem WFOŚiGW:
 • środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek i dotacji;
 • nabór wniosków od osób fizycznych i innych podmiotów, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW (terminy zostaną podane po naborze WFOŚiGW).

Harmonogram wdrażania programu

 • rozpoczęcie naboru wniosków dla banków i WFOŚiGW – grudzień 2015;
 • rozpoczęcie naboru wniosków dla beneficjentów – po ogłoszeniu naboru przez banki i WFOŚiGW – spodziewany w I kwartale 2016 r.

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/informacje-o-programie/

 

RYŚ - termomodernizacja