• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Uchwała Nr XLV/335/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.10.2010 r.

Uchwała Nr XLV/335/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.10.2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jed. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§1

Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu Lęborskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. 

Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad uczestnictwa w/w podmiotów w podejmowaniu istotnych decyzji. 

Wprowadzenie szczegółowego sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego zapewnienia uczestnictwo w dyskusji nad przygotowywanymi rozwiązaniami zainteresowanym stronom.