• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Informacja o XVIII sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz.568) zwołuję XVIII Sesję Rady Powiatu Lęborskiego w trybie korespondencyjnym.

            Sesja odbędzie się w dniu 15 maja 2020 roku o godz. 09.00 korespondencyjnie, według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Powiatu Lęborskiego - godz. 09.00
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołów z ostatnich sesji (Nr XVI/2020, Nr XVII/2020).
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.
 5. Informacja o realizacji zadań w 2019 roku w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023”.
 6. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w  Powiecie Lęborskim za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku.
 8. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2019 roku na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Lęborku.
 9. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Lęborskim.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019 rok.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Lęborskiego.
 12. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
 13. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu        w okresie między sesjami.
 14. Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał - od godz. 09.00 do 10.00

Radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie:

 1. ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku,
 2. powierzenia prowadzenia zadania publicznego,
 3. kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski,
 4. zmiany uchwały nr XII/82/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół
  i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski,
 5. zmiany uchwały nr IV/23/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Społecznej SPS ZOZ
  w Lęborku,
 6. wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego na rzecz Gminy Miasto Lębork.
 1. Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady - od godz. 10.00 do 13.00.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad projektami uchwał - od godz. 13.00 do 14.00.
 4. Przedstawienie wyników głosowania - godz. 14.00
 5. Zamknięcie obrad.

                                                                             

Przewodniczący Rady

Zdzisław Chojnacki