XXVII Sesja Rady Powiatu Lęborskiego odbędzie się 25 marca

25 marca 2021 r. o godz. 13.30

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję na  25 marca 2021 r. o godz. 13.30  XXVII Sesję Rady Powiatu Lęborskiego.

            Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem wideokonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja o realizacji zadań w 2020 roku w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023”.
 5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w  Powiecie Lęborskim za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego - aktualizacja na lata 2014-2020 za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie za 2020 rok z dokonanych umorzeń oraz ulg należności przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym im jednostkom.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu
  w okresie między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej
  wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 2 wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Pionierów 16 w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lęborskiego na 2021 rok oraz podjęcie uchwały.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie obrad.

                                                  

Przewodniczący Rady

Zdzisław Chojnacki