XXVIII Sesja Rady Powiatu Lęborskiego odbędzie się 6 maja

6 maja 2021 r. o godz. 14.00

 

            Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję na 6 maja 2021 r. o godz. 14.00 XXVIII Sesję Rady Powiatu Lęborskiego.

            Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem wideokonferencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok oraz podjęcie uchwały.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Marii Magdaleny w Garczegorzu, gm. Nowa Wieś Lęborska na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Gminy Nowa Wieś Lęborska przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Zdzisław Chojnacki