XXX Sesja Rady Powiatu Lęborskiego odbędzie się 24 czerwca

24 czerwca 2021 roku (czwartek) o godz. 13:00

Zapraszam na XXX sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 24 czerwca 2021 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.


Porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
4.    Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku.
5.    Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia  w Powiecie Lęborskim.
6.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2020 rok.
7.    Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Lęborskiego.
8.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
9.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
10.    Raport o stanie Powiatu Lęborskiego za 2020 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Lęborskiego za rok 2020,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Lęborskiego.
11.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2020 rok:
a)    przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2020 rok,
b)    przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2020 rok,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2020 rok.
12.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2020 rok:
a)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2020 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Lęborskiego za 2020 rok,
b)    przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz podjęcie uchwały.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok oraz podjęcie uchwały.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 oraz podjęcie uchwały.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku oraz podjęcie uchwały.
18.    Interpelacje i zapytania radnych.
19.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
20.    Wnioski i oświadczenia radnych.
21.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zdzisław Chojnacki