XXXIV Sesja Rady Powiatu Lęborskiego odbędzie się 29 listopada

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 29 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ślubowanie radnej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 5. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku w sprawie kontroli przestrzegania prawa budowlanego w powiecie lęborskim w 2021 roku.
 6. Sytuacja domów pomocy społecznej w powiecie lęborskim.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2020 roku.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku na lata 2020-2022 - aktualizacja na lata 2021-2023 oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/205/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku oraz podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/253/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lęborku nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz podjęcie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 rok oraz podjęcie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2022 rok oraz podjęcie uchwały.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego w 2022 roku oraz podjęcie uchwały.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Mirosław Tandek