XXXVI Sesja Rady Powiatu Lęborskiego odbędzie się 20 grudnia

Zapraszam na XXXVI sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 20 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu
  w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2022-2032 oraz podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na2022 rok oraz podjęcie uchwały:
 • przedstawienie projektu uchwały,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu na 2022 rok,
 • przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej,
 • dyskusja,
 • głosowanie.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok oraz podjęcie uchwały.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Lęborskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym oraz podjęcie uchwały.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w zmiany uchwały nr XXII/168/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29.10.2020 roku w sprawie zatwierdzenia „Programu realizacji zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w powiecie lęborskim na lata 2021-2026" oraz podjęcie uchwały.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego oraz podjęcie uchwały.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Mirosław Tandek