• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na IX sesję Rady Powiatu Lęborskiego

która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Raport o stanie Powiatu Lęborskiego za 2018 rok:

a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Lęborskiego za rok 2018,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Lęborskiego.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2018 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2018 rok,
 2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2018 rok,
 3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2018 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Lęborskiego za 2018 rok,
 4. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego,
 5. dyskusja,
 6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2018,
 7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok oraz podjęcie uchwały.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały o uchyleniu uchwał Rady Powiatu Lęborskiego nr XXVIII/225/2013 z dnia 24 maja 2013 roku, nr VI/35/2015 z dnia 27 marca 2015 roku oraz uchwały XXIII/145/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgód na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Lęborskiej na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lęborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lęborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lęborku wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 w Lęborku wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 3 w Lęborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 4 w Lęborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie obrad.