Zapraszam na L sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Na podstawie paragrafu 7 ustęp 3 Statutu Powiatu Lęborskiego, na wniosek Zarządu Powiatu Lęborskiego, zwołuję w trybie nadzwyczajnym L sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 29 grudnia 2022 roku o godzinie 13.00 (czwartek) w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2023 rok oraz podjęcie uchwały.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2033 oraz podjęcie uchwały.
  5. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady

      Mirosław Tandek