Zapraszam na LIV sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Zapraszam na LIV sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się
19 maja 2023 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2022 rok.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Lęborskiego.
 7. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz ulg należności przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom za 2022 rok.
 8. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Lęborskiego od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 9. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kaszubskiej” oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cewice na realizację zadania pn. „dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni” oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na2023 rok oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2033 oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
  w dzierżawę w drodze przetargu na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski oraz podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2023-2025” oraz podjęcie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

      Mirosław Tandek