Zapraszam na LVI sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Zapraszam na LVI sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 5 września 2023 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lęborskiego w 2022 r.
 5. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2022 na terenie powiatu lęborskiego przez Nadzór Wodny w Bytowie.
 6. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2022 na terenie powiatu lęborskiego przez Nadzór Wodny w Lęborku.
 7. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2023 rok oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/343/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2023 roku oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach Krajowego Planu odbudowy i Zwiększania Odporności" oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XI/74/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej oraz podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdania z prac Komisji w I półroczu 2023 roku.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.