Zapraszam na LVII sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Zapraszam na LVII sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 27 października 2023 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Lęborskiego od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lęborskiego za rok szkolny 2022/2023.
 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2023 rok oraz podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2033 oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/352/2023 z dnia 19 maja 2023 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kaszubskiej” oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2024 rok oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu lęborskiego na 2024 rok oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestr zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/343/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2023 roku oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023 -2027 oraz podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Lęborskim na lata 2023 – 2027 oraz podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Lęborskim na lata 2023 – 2027 oraz podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w Powiecie Lęborskim na lata 2023 - 2027 oraz podjęcie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne oraz podjęcie uchwały.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zamknięcie obrad.