• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na VI sesję Rady Powiatu Lęborskiego

która odbędzie się 21 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2018 roku na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Lęborku.
 6. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku.
 7. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Lęborskim.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028 oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2019 roku oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork w wariancie podstawowym oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie
  i przechowywania statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2019 rok oraz podjęcie uchwały.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.