• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na XI sesję Rady Powiatu Lęborskiego

która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr II/7/2018 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na  2019 rok oraz podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028 oraz podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 13 oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej oraz podjęcie uchwały.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady - Zdzisław Chojnacki