• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na XIII sesję Rady Powiatu Lęborskiego

która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu Nr XII/2019 z dnia 27.09.2019 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Lęborskiego.
 6. Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020 - analiza działań za 2018 /2019 rok.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na  2019 rok oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029 oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2020 rok oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2020 rok oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr VII/37/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji zadania współfinansowanego z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych poprzez realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G” oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji w interesie publicznym oraz podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia mundurków szkolnych oraz podjęcie uchwały.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady - Zdzisław Chojnacki