• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na XIX sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Informuję, iż XIX sesja Rady Powiatu Lęborskiego zwołana na dzień 25 czerwca 2020 roku - godz. 13.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5.

 Zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Lęborskiego uzupełniam wcześniej przesłany porządek obrad o następujące punkty:

 • Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego - Aktualizacja na lata 2014-2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz podjęcie uchwały.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz podjęcie uchwały.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok oraz podjęcie uchwały.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 oraz podjęcie uchwały.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz podjęcie uchwały.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lęborku w placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom dla Dzieci "Zakątek" i Dom dla Dzieci "Siedlisko", zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej tych placówek przez Centrum Obsługi Domów dla Dzieci oraz nadania im statutów oraz podjęcie uchwały.

 

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Lęborskiego po zmianach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie za 2019 rok z dokonanych umorzeń oraz ulg należności przypadających powiatowi lęborskiemu i podległym mu jednostkom.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu        w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego - Aktualizacja na lata 2014-2020.
 7. Raport o stanie Powiatu Lęborskiego za 2019 rok:

a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Lęborskiego za rok 2019,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu   Lęborskiego.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem               z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2019:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2019 rok,
 2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej             w Gdańsku o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2019 rok,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2019.
 1.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2019 rok:
 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2019 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Lęborskiego za 2019 rok,
 2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej             w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
  w drodze przetargu na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu oraz podjęcie uchwały.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia zadania organizacji teoretycznej nauki zawodu uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski oraz podjęcie uchwały.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz podjęcie uchwały.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz podjęcie uchwały
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok oraz podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 oraz podjęcie uchwały.
 8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lęborku w placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom dla Dzieci "Zakątek" i Dom dla Dzieci "Siedlisko", zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej tych placówek przez Centrum Obsługi Domów dla Dzieci oraz nadania im statutów oraz podjęcie uchwały.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.

                                                            Przewodniczący Rady - Zdzisław Chojnacki