Zapraszam na XLII sesję Rady Powiatu Lęborskiego - 23 czerwca

Zapraszam na XLII sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 23 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Lęborskiego.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami za 2021 roku.
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 8. Raport o stanie Powiatu Lęborskiego za 2021 rok:
 1. przedstawienie raportu o stanie Powiatu Lęborskiego za rok 2021,
 2. debata nad raportem,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Lęborskiego.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2021 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2021 rok,
 2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2021 rok,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2021 rok.
 1.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2021 rok:
 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2021 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Lęborskiego za 2021 rok,
 2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XXXIV/240/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lęborku nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz podjęcie uchwały.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok oraz podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2022-2032 oraz podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie powiatu lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Mirosław Tandek