• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na XLIII uroczystą sesję Rady Powiatu Lęborskiego w dniu18 października 2018 roku (czwartek) o godz. 11:00

Zapraszam na XLIII uroczystą sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się w dniu18 października 2018 roku (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ - ROBOCZA

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu        w okresie między sesjami.
 5. Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020 - analiza działań za 2017 rok.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2018 oraz podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025 oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/254/2018 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Brata Alberta w Mostach na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Łebie na prace konserwatorskie
  i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie powiatu lęborskiego mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych opuszczających  pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w mieszkaniu chronionym oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy
  z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 rok oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr XXV/188/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rzecz Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/277/2018 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 7 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 19.  Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.  

 

II CZĘŚĆ - UROCZYSTA

 1. Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu Lęborskiego 2014 - 2018.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Waldemar Walkusz

Tweety użytkownika @PowiatLeborski