• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na XV sesję Rady Powiatu Lęborskiego

która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lęborski za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia spod użytkowania drogi powiatowej nr 1316G działki nr 510/1 przebiegającej przez teren Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Słupsk zadania w zakresie prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelickiej oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Lębork zadania zapewnienia obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych oraz podjęcie uchwały.
 11.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na rok 2020 oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lęborskim na lata 2020-2022 oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie dwóch oddziałów przygotowania wojskowego w Technikum nr 2 wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Pionierów 16 w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego na 2020 rok oraz podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2020 oraz podjęcie uchwały.
 18. Sprawozdania z pracy Komisji w II półroczu 2019 roku.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady - Zdzisław Chojnacki