• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na XX sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Zapraszam na XX sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się
25 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu        w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2019 roku na terenie powiatów: lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, słupskiego, kartuskiego i bytowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Lęborku.
 6. Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2019 roku na terenie powiatów: lęborskiego,  wejherowskiego, słupskiego, kartuskiego i bytowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Bytowie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski oraz podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego za lata 2018-2019" oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2030" oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na  2020 rok oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Lęborska realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redkowice, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego" oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/132/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w lokalu mieszkalnym wraz
  z udziałem w gruncie, stanowiącym mienie Powiatu Lęborskiego mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu oraz podjęcie uchwały.
 16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego mienie Powiatu Lęborskiego na czas nieokreślony na potrzeby mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą oraz podjęcie uchwały.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia  radnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 20. Zamknięcie obrad.

                                                         

 

Przewodniczący Rady

Zdzisław Chojnacki