• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszany na XL sesje Rady Powiatu Lęborskiego - 20 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 13:00

Zapraszam na XL sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego   w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Lęborskim.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Lęborskiego.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2019.
 8. Sprawozdanie za 2017 rok z dokonanych umorzeń oraz ulg należności przypadających powiatowi lęborskiemu i podległym mu jednostkom.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2017 rok.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2017 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2017 rok,
 2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2017 rok,
 3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2017 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Lęborskiego za 2017 rok,
 4. przedstawienie opinii Składu Orzekające go Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego,
 5. dyskusja,
 6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2017,
 7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2018 oraz podjęcie uchwały.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025 oraz podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz podjęcie uchwały.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielenie i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski oraz podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Lębork na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku" oraz podjęcie uchwały.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Waldemar Walkusz

Przewodniczący Rady

Tweety użytkownika @PowiatLeborski