Zaproszenie na XXV Sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu Lęborskiego na dzień 30 grudnia  2020 r. o godz. 13.00.

           Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem wideokonferencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na  2020 rok oraz podjęcie uchwały.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 oraz podjęcie uchwały.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz podjęcie uchwały.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Zamknięcie obrad.