Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję na 18 lutego 2021 r. o godz. 13.30  XXVI Sesję Rady Powiatu Lęborskiego.

 

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem wideokonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2020 r. na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Lęborku.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lęborski za 2020 rok.
 7. Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Lęborskiego za II półrocze 2020 roku.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2027 oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lęborskim na lata 2021-2027 oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Lęborski oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/184/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia z zakresu mobilności w Powiecie Lęborskim oraz podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwoju elektromobilności dla Powiatu Lęborskiego do roku 2035 oraz podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2021 oraz podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Lęborskiego na 2021 rok oraz podjęcie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2021 oraz podjęcie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/2018 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                   Przewodniczący Rady

                                                   Zdzisław Chojnacki