• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

WSPARCIE POSTĘPU – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim

 Projekt WSPARCIE POSTĘPU – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim realizowany jest

w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany w partnerstwie Powiatu Lęborskiego ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Lęborku OTWARTE DRZWI i fundacji Regionalnego Centrum Młodzieży w Lęborku.

Projekt ukierunkowany jest trzy główne typy:

- zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności , skierowanych do osób w różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów,

- rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane,

- ukierunkowanie na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt skierowany jest do 174 osób mieszkańców Powiatu Lęborskiego wykluczeniem  społecznym oraz ich rodzin, należących do następujących grup społecznych:

- osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, w szczególności absolwentów SOSW w Lęborku i pozostających biernych zawodowo;

- osób ciężko chorych – wymagających opieki paliatywnej (pozamedycznej) i ich opiekunów i rodzin,

-  osób małoletnich i przebywających w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej),

- opiekunów zastępczych (prowadzących Rodzinne Domy Dziecka, rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i spokrewnione oraz kandydatów pragnących założyć rodzinę zastępczą,

- rodziców naturalnych małoletnich w pieczy zastępczej,

- osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą,

- osoby małoletnie przebywające w pieczy i opuszczające pieczę zastępczą.

Zaplanowane działania w okresie 01.11.2018 – 31.12.2020 obejmują 4 główne zadania.

1.Cykliczne zajęcia integracyjno – terapeutyczne dla osób z  niepełnosprawnościami intelektualnymi. Zajęcia zostaną dobrane do możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestników. W ramach zadania zaplanowane również dostosowanie i wyposażenie pomieszczenia do zajęć z arteterapii dla osób z niepełnosprawnościami.  

2.Dążenie do odejścia od opieki instytucjonalne tzn. do rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i do utworzenia dwóch 14 osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz zakupem wyposażenia.

3. Poszerzenia wsparcia realizacji procesu usamodzielniania osób opuszczających pieczę zastępczą poprzez funkcjonowanie Biura Mentoringu i realizacji zadań aktywizacji społeczno – zawodowej,
w tym utworzenie mieszkania treningowego.

3. Wzmocnienie usługi społecznej w zakresie opieki paliatywnej (pozamedycznej) nad osobami ciężko chorymi oraz wsparcia ich rodzin, świadczone w środowisku domowym (pozainstytucjonalnym) wraz z aktywizacją zawodową.

Wartość projektu ogółem 2 555 668,98 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2 427 885,53 zł.