przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Home
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Projekty zakończone

Lista podstron:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork

czytaj więcej ...

Otwarte umysły

czytaj więcej ...

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

czytaj więcej ...

Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

czytaj więcej ...

Norda – Północny Biegun Wzrostu

(Powiat Lęborski jako Partner)

czytaj więcej ...

INTIS. Integracja i Synergia. „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030

Obszar Metropolitalny (OMG-G-S), realizuje w latach 2014 – 2016 projekt współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), w ramach Programu Regionalnego EOG, pt. „INTIS. Integracja i Synergia. „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030” (zwany dalej „Projektem”).

czytaj więcej ...

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

czytaj więcej ...

SAMO-DZIELNI

czytaj więcej ...

ZaPaL się do zawodu

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych

czytaj więcej ...

Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+

Projekt „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

czytaj więcej ...

Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim

Celem głównym projektu jest Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół w konsekwencji wdrożenia w powiecie lęborskim do 31.07.2015r. nowego systemu doskonalenia nauczycieli 

czytaj więcej ...

Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej

Powiat Lęborski jako Partner

czytaj więcej ...

E-POWIAT - budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie lęborskim - etap I”

Był to projekt zrealizowany w latach 2006 – 2008, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzięki któremu gminne urzędy powiatu lęborskiego otrzymały nowe komputery, drukarki i skanery połączone w nowoczesną sieć komputerową. 

czytaj więcej ...

Lider wiejski

Celem głównym projektu "Lider wiejski" jest rozwój dialogu i integracja społecznej na terenach wiejskich powiatu lęborskiego poprzez działania ukierunkowane na liderów lokalnych społeczności poprzez następujące szkolenia

czytaj więcej ...

Moje boisko - ORLIK 2012

To projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku ze środków budżetu państwa, samorządu województwa pomorskiego oraz powiatu lęborskiego. 

czytaj więcej ...

Płaszczyzna porozumienia - partnerstwo publiczno-społeczne w powiecie lęborskim

Jest to projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w okresie 1 lipiec 2008 - 30 czerwiec 2009. Zakładał on przede wszystkim kontrolę i monitoring Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego. 

czytaj więcej ...

Płaszczyzna porozumienia – etap II

Celem głównym projektu jest rozwój dialogu partnerstwa publiczno - społecznego  i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w powiecie lęborskim

czytaj więcej ...

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim

Powiat Lęborski oraz Gmina Miasto Lębork realizuje projekt „PODNOSZENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI W POWIECIE LĘBORSKIM”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

czytaj więcej ...

Projekty stypendialne finansowane z EFS w ramach ZPORR w latach 2004-2007

W latach 2004-2007 Starostwo Powiatowe w Lęborku z sukcesem zrealizowało 6 projektów stypendialnych na łączną kwotę prawie 3 mln zł. 

czytaj więcej ...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G - 1 (Schetynówka)

Projekt zakładał przebudowę drogi 1306G na odcinku Steknica – Szczenurze o długości 3 km. Został zrealizowany w 2009 roku.

czytaj więcej ...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G - 2 (RPO)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G, długości 10,780 km na trasie Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego

czytaj więcej ...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G... -3 (Schetynówka)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G odc. od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Syrokomli do drogi krajowej nr 6

czytaj więcej ...

Rybka tego Ci nie powie, ale wzmacnia Twoje zdrowie – promowanie konsumpcji zdrowej żywnoś

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”

czytaj więcej ...

Stypendia drogą do sukcesu (2009 r.)

czytaj więcej ...

Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój powiatu lęborskiego

Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego to projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w okresie 1 lipca 2009 - 31 października 2010.

czytaj więcej ...

Wspólna Metoda Oceny (CAF)

Starostwo Powiatowe w Lęborku zakwalifikowane zostało do udziału w projekcie pn.”Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF)w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. w Poznaniu.

czytaj więcej ...

Wszyscy dla wszystkich - partnerstwo z doświadczeniem

 „Wszyscy dla wszystkich – partnerstwo z doświadczeniem” to projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w okresie luty – maj 2008 w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Fundacją Merkury z Wałbrzycha w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

czytaj więcej ...

Powiat lęborski na drodze usprawniania i udoskonalania oświaty

Projekt p.n. „Powiat lęborski na drodze usprawniania i udoskonalania oświaty” powstał z myślą o podniesieniu standardu szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Lęborskim.

czytaj więcej ...

Moje okno na świat

czytaj więcej ...

Aktywność zawodowa na zdrowie

czytaj więcej ...

Przyjaciele dzieci ulicy

czytaj więcej ...

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego

czytaj więcej ...

Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra

czytaj więcej ...

Kadra przyszłości

czytaj więcej ...

Rewitalizacja Centrum Lęborka (Powiat Lęborski jako partner)

czytaj więcej ...

Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego ... (Agora 2.0) - jako partner

czytaj więcej ...

Z edukacją za pan brat

czytaj więcej ...

Schetynówka

czytaj więcej ...

Tandemem do świetlanej przyszłości

czytaj więcej ...

DROGOWSKAZ - od bierności do aktywności

czytaj więcej ...

RECReate - Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego ...

czytaj więcej ...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego

czytaj więcej ...

Powiat Lęborski jest beneficjentem projektu systemowego pod nazwą „ Pomorskie-dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Instytucją finansującą jest Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

czytaj więcej ...

Droga do samodzielności

czytaj więcej ...

Copyright © Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork