• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Podstawowe informacje o projekcie


 „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Partner Wiodący: Powiat Lęborski (realizatorami w imieniu Powiatu będą: Starostwo Powiatowe w Lęborku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lęborku oraz Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku).


Partnerzy:

 1. Gmina Miasto Lębork (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku),
 2. Gmina Miasto Łeba (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie),
 3. Gmina Nowa Wieś Lęborska (realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej),
 4. Gmina Wicko (realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku),
 5. Gmina Cewice (realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach).

 

Wartość projektu: 1 092 053,40 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1.037.450,73 zł.

Okres realizacji: wrzesień 2016 r. – październik 2018 r.

Uczestnicy projektu osoby w wieku co najmniej 30 lat, bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub nieaktywni zawodowo klienci Ośrodka Pomocy Społecznej (nie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy) należący do co najmniej jednej z poniższych grup:

- w wieku 50 lat i więcej i/lub,

- kobietą i/lub,

- z niepełnosprawnościami i/lub,

- długotrwale bezrobotną i/lub,

- o niskich kwalifikacjach.

 

REKRUTACJA prowadzona jest przez ww. ośrodki pomocy społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Komplety dokumentów zgłoszeniowych oraz dokładniejsze informacje na temat projektu uzyskać można w każdej z tych instytucji.

Liczba uczestników rekrutowanych do projektu:

Miejsce rekrutacji

Ośrodek Pomocy Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy
w Lęborku

Razem

Lebork

Łeba

Cewice

Nowa Wieś Lęborska

Wicko

Liczba uczestników w roku 2016/2017

7

2

7

14

10

8

50

Liczba uczestników w roku 2017/2018

8

1

7

14

10

2

40

Razem

15

3

14

28

20

10

90

Planowany harmonogram wsparcia pierwszej grupy uczestników w ramach projektu:

Zadanie/rok

2016 rok

2017 rok

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rekrutacja uczestników

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z psychologiem

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z doradcą zawodowym

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z pośrednikiem pracy

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Kursy i szkolenia zawodowe

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Staże 3-12 m-cy

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uwaga: harmonogram może ulegać zmianom!

 

DZIAŁANIA:

Aktywizacja zawodowa łącznie 80 osób niezarejestrowanych jako bezrobotne realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej:

Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestników):

1.       Rekrutacja uczestników (2 razy: raz w 2016r., raz w 2017 r.);

2.       Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD) we współpracy z doradcą zawodowym i psychologiem.

 

Aktywizacja zawodowa 10 osób zarejestrowanych jako bezrobotne realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku:

1. Identyfikacja potrzeb uczestników (m.in. opracowanie/zmodyfikowanie IPD oraz indywidualne porady doradcy zawodowego i pośrednika pracy).

2. Staże dla 5 osób bezrobotnych (4K,1M): 5 uczestników/ uczestniczek zdobędzie doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne pożądane przez pracodawców na lokalnym rynku pracy poprzez odbycie stażu (od 3 do 6 miesięcy u pracodawców lokalnego rynku pracy). Osoby bezrobotne za okres odbywania stażu otrzymają stypendia w wysokości 120% zasiłku miesięczne oraz będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu. Ze środków projektu sfinansowane zostaną również badania lekarskie przed skierowaniem na staż.

3. Szkolenia indywidualne dla 5 mężczyzn: 5 uczestników (3M w 2017 r. oraz 2M w 2018 r.) nabędzie, podniesie lub uzupełni swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniu indywidualnym zgodnie z zapotrzebowaniem zarówno osób bezrobotnych jak i pracodawców lokalnego rynku pracy na odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. Osoby bezrobotne za okres odbywania szkolenia otrzymają stypendium w wysokości 120% zasiłku przy 150h szkolenia w miesiącu oraz będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu. Ze środków projektu sfinansowane zostaną badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie.

 

Aktywizacja zawodowa osób niezarejestrowanych jako bezrobotne realizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku:

1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu:

· Poradnictwo zawodowe: indywidualne i grupowe;

· Pośrednictwo pracy;

· Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.

2. Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez organizację kursów i szkoleń dla 20 osób (za udział w kursach i szkoleniach wypłacone zostanie stypendium szkoleniowe, refundacja kosztów opieki nad dziećmi oraz zwrot kosztów dojazdów).

3. Zdobycie doświadczenia poprzez staże (3-12 m-cy dla 50 uczestników). Uczestnikom wypłacone zostanie stypendium stażowe, refundacja kosztów opieki nad dziećmi oraz zwrot kosztów dojazdów.

 

Aktywizacja zawodowa osób niezarejestrowanych jako bezrobotne realizowana przez PCE-ZSP
w Lęborku:
Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez organizację kursów i szkoleń.

Zobacz również