• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

INTIS. Integracja i Synergia. „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030

Projekt zakłada działania wspierające rozwój Obszaru Metropolitalnego, którego rdzeń stanowią Miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot, zwanego dalej Obszarem Metropolitalnym (OM) poprzez opracowanie dokumentu kompleksowej i długoterminowej Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 (zwanej dalej „Strategią 2030”). Dokument zostanie sporządzony przez zespół ekspertów i konsultantów zewnętrznych specjalizujących się w rozwoju regionalnym i zarządzaniu strategicznym, przy wysokim stopniu zaangażowania przedstawicieli samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców.

Obszar Metropolitalny w rozumieniu niniejszego projektu rozumiany jest jako potencjalny obszar funkcjonalny metropolii, obejmujący terytoria jednostek samorządu terytorialnego (JST) należące do Stowarzyszenia GOM, jak również gminy nienależące do Stowarzyszenia, ale leżące w powiatach ziemskich wchodzących w skład Stowarzyszenia, a także znajdujące się w rdzeniu OM miasto Gdynia. Szczegółowa lista samorządów objętych analizą w niniejszym Projekcie znajduje się w zakładce Zakres przestrzenny projektu. 

Strategia zawierać będzie diagnozę OM w kluczowych obszarach społeczno-gospodarczych, wizję rozwoju OM do 2030 roku wraz ze spójnym zestawem powiązanych ze sobą działań służących długotrwałej poprawie warunków rozwoju i integracji OM oraz koncepcję przestrzennego zagospodarowania OM do roku 2030.

Realizacja projektu będzie powiązana z realizacją innego strategicznego projektu finansowanego w ramach Programu EOG przez część samorządów OM, pn. „Norda – Północny Biegun Wzrostu”.