• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej

Projekt pn. Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Zidentyfikowano charakterystyczne dla MOF bariery i potencjały rozwojowe. MOF Lęborka boryka się z problemami charakterystycznymi dla mniejszych miast o znaczeniu powiatowym, czyli brakiem miejsc pracy, utrudnionym dostępem do rynku pracy, a także słabo rozwiniętą bazą rekreacyjną. Dlatego też w ramach współpracy skupiono się m. in. na poprawie niewystarczająco rozwiniętego systemu transportu zbiorowego, ułatwiając tym samym dojazd do pracy oraz podjęciu działań, których skutkiem będzie rozwój ośrodków edukacyjnych, medycznych oraz bazy rekreacyjnej, a także na wsparciu rozwój turystyki, która wspomaga wiele dziedzin gospodarki oraz generuje miejsca pracy, stając się siłą napędową rozwoju obszaru funkcjonalnego.

W ramach projektu pn. Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej, realizowanego z dotacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jst w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013, którego wartość wynosi 976 100,00 zł, opracowano:

 • Delimitację Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka, wyznaczającej granice Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 • Strategię Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka - wypracowaną wspólnie przez sześć samorządów lokalnych oraz samorząd powiatowy, obejmującą najważniejsze zagadnienia, które będą podejmowane wspólnie – ponad granicami administracyjnymi gmin. Przybliżono także wizję dokumentu, odnoszącą się do oczekiwanych efektów współpracy, tj.  Ziemia Lęborska – spójny i konkurencyjny obszar zrównoważonego rozwoju,w pełni wykorzystujący potencjały lokalneoraz bliskość Metropolii Trójmiejskiej;
 • Koncepcję głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka oraz lokalnych  ścieżek dla miasta Lęborka – która terytorialnie swoim zakresem obejmie Gminę Miasto Lębork, Gminę Nowa Wieś Lęborska, Gminę Łęczyce, Gminę Wicko, Gminę Miejską Łeba oraz Gminę Cewice. Dokument przedstawia propozycje przebiegu głównych tras rowerowych, umożliwiających komunikację międzygminną, oraz lokalnych ścieżek rowerowych dla miasta Lęborka, będącego rdzeniem obszaru funkcjonalnego, stanowiących uzupełnienie i rozszerzenie tras głównych;
 • Audyty energetyczne i dokumentację projektową termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - Gmina Cewice - przedsięwzięcie przewiduje działania w 3 obiektach znajdujących się na terenie Gminy Cewice, służące poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;
 • Raport dot. delimitacji obszarów zdegradowanych w przestrzeni miasta Lęborka (I etap Lokalnego Programu Rewitalizacji) -  którego celem jest wyznaczenie jednostek urbanistycznych, ocena ich stanu oraz określenie obszarów zdegradowanych w Lęborku wymagających wsparcia Gminy Miasto Lębork w ramach programu rewitalizacji;
 • Dokumentację projektową adaptacji boisk przy Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych  na stadion lekkoatletyczny - w ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in.: adaptację boisk przy ZSM-I na stadion lekkoatletyczny z bieżnią, wykonanie boiska do gry w piłkę ręczną z obrzeżem i nawierzchnią poliuretanową, które będzie pełnić funkcję boisk dla siatkówki i koszykówki, wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, skoku o tyczce oraz skoku w dal, czy też wykonanie widowni na ok. 300-400 osób;
 • Politykę przestrzenną Gmin MOF Lęborka w świetle analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - celem opracowania jest analiza i ocena polityk przestrzennych gmin wchodzących w skład MOF Lęborka pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami planistycznymi, strategicznymi i problemowymi o randze krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i lokalnej. Wnioski z analizy natomiast mają na celu pomoc w koordynacji polityk przestrzennych gmin MOF, wypracowanie wspólnej wizji zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, co przyczyni się do realizacji Celu 1 Strategii MOF Lęborka – czyli Zwiększenia spójności MOF.

 

Dokumentacja Powiatu Lęborskiego:

Nazwa dokumentu

Koszt opracowania dokumentacji (100%)

Dofinansowanie (90%)

Wkład własny (10%)

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego

24 600,00

22 140,00

2 460,00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej MOF Lęborka

100 000,00

90 000,00

10 000,00

Adaptacja boisk przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na stadion lekkoatletyczny

11 931,00

10 737,90

1 193,10

Adaptacja budynku auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku do celów kulturalnych wraz z dokumentacją uzupełniającą

105 490,00

94 941,00

10 549,00

umowa GM-ZP.272.54.2015 - adaptacja budynku auli

77 490,00

69 741,00

7 749,00

umowa GM-ZP.272.60.2015 - wykonanie parkingu oraz terenu rekreacyjnego - patio wewnętrzne

28 000,00

25 200,00

2 800,00

RAZEM:

242 021,00

217 818,90

24 202,10