• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Otwarte umysły

„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” - piknik naukowy


28 września 2018 roku na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, dzięki uprzejmości i gościnności Pani Dyrektor Katarzyny Wach, odbył się piknik naukowy - „FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW”.

 

Piknik naukowy został zorganizowany na zakończenie projektu „Otwarte umysły”, miał on charakter edukacyjny, eksperymentalny, doświadczalny i naukowy. Celem realizacji tego wydarzenia było przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań i kreatywności u uczniów oraz nabycie nowych umiejętności i doświadczeń poprzez zabawę.

W programie pikniku znalazły się m.in.:

 • naukowe „Science Show” z dużą ilością pokazów i eksperymentów,
 • możliwość odwiedzenia ośmiu stacji badawczych (chemia ognia, ciekły azot, implozja, elektryczność, człowiek, odkrywamy kosmos, zagadki logiczne, roboty),
 • konkurencje rozwijające twórcze myślenie.

 

W pikniku udział wzięli uczniowie szkół, dyrektorzy, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby. W tak ważnym dniu nie zabrakło również obecności Teresy Ossowskiej-Szarej, Starosty Lęborskiego oraz Elżbiety Godderis, Wicestarosty Lęborskiego, które podkreślały wagę pozyskanych dodatkowych środków finansowych na rozwój edukacji i szkół Powiatu Lęborskiego.

 

Przypominamy, że dzięki projektowi „Otwarte umysły”:

 • uczniowie wszystkich szkół Powiatu Lęborskiego skorzystali z form wsparcia kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy:

- bezpłatnych dodatkowych zajęć,

- wyjazdów edukacyjnych do szkół wyższych i innych podmiotów,

- warsztatów kreatywności i innowacyjności;

 • nauczyciele podnieśli swoje kompetencje i umiejętności, m.in. w zakresie wykorzystywania sprzętu urozmaicającego proces nauczania i kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów (np. przy użyciu tablic multimedialnych oraz innych narzędzi TIK);
 • wszystkie szkoły Powiatu Lęborskiego zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i narzędzia cyfrowe, a także materiały dydaktyczne i biurowe o łącznej wartości ponad 1 mln złotych.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasową owocną współpracę i zaangażowanie w realizację działań projektowych.

 

Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły”


Dnia 25 lipca 2018 roku Uchwałą nr 407/2018 Zarządu Powiatu Lęborskiego dokonano zmiany załącznika do Uchwały nr 377/2018 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12.04.2018 roku. 

Treść zaktualizowanego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” w załączeniu. 

 

Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły”


Dnia 12 kwietnia 2018 roku Uchwałą nr 377/2018 Zarządu Powiatu Lęborskiego dokonano zmian załącznika do Uchwały nr 293/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.08.2017 roku - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2017/2018)  współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zaktualizowanego regulaminu w załączeniu.

Nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkołach Powiatu Lęborskiego


 

W obecnych czasach wszyscy mają świadomość, że świat cyfrowych technologii ma ogromny wpływ na zmianę sposobu uczenia się i nauczania. Proces wdrażania nowoczesnych rozwiązań
w szkołach podnosi efektywność przyswajania informacji oraz zwiększa efektywność nauczania, a przez to przyczynia się do podniesienia atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w zakresie edukacji ogólnej.

Mając na względzie opisywane korzyści w 2017 roku zrealizowaliśmy wszystkie przewidziane
w ramach projektu „Otwarte umysły”  zakupy nowoczesnego sprzętu i narzędzi cyfrowych w celu wyposażenia/doposażenia szkół, dla których Powiat Lęborski jest organem prowadzącym.

 

Do szkół objętych działaniami projektowymi dostarczono sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie dydaktyczne o łącznej wartości blisko 900.000 zł, w tym:

·Laptopy z oprogramowaniem –ponad 100 sztuk,

·Tablice multimedialne –ponad 50 sztuk,

·Rzutniki/projektory,

·Tablety multimedialne,

·Mikroskopy,

·Urządzenia wielofunkcyjne,

·Wizualizery,

·Drukarki 3D,

·Zestawy pilotów do sprawdzania wiedzy,

·Aparaty cyfrowe,

·Kamery cyfrowe,

·Interaktywny ekran dotykowy,

·Zestawy sprzętu do nauczania matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języków obcych,

·Zestawy nagłośnieniowe i oświetleniowe,

·Zestawy oprogramowania –np. antywirusowe, biurowe, graficzne, do tworzenia stron internetowych.

 

Wyżej wymieniony sprzęt trafił do następujących szkół:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku,

- Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku,
- Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku,
- Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lęborku.

 

Ponadto w dalszym ciągu w ramach projektu jego uczestnicy mogą do października 2018 roku korzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy.

Z myślą o:

 • uczniach/uczennicach realizujemy formy wsparcia rozwijające ich kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy poprzez:

-zajęcia dodatkowe -pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria

-zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-warsztaty kreatywności społecznej -wsparcie psychologiczne

-wyjazdy edukacyjne do Trójmiasta, Warszawy, do zakładów pracy, uczelni wyższych i innych podmiotów współpracujących

-warsztaty edukacji morskiej

 • nauczycielach realizujemy formy wsparcia z zakresu doskonalenia kompetencji cyfrowych przy stosowaniu wyposażenia multimedialnego wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć, w szczególności zakupionego w ramach projektu.

 

 

Zapraszamy do korzystania z ofert szkół Powiatu Lęborskiego!

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „OTWARTE UMYSŁY” na rok szkolny 2017/2018


 Na podstawie § 9 ust. 3 i § 10 ust. 3  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2017/2018) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza się rekrutację uzupełniającą, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

O rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic poszczególnych szkół oraz form wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek, dla których przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, proszę pytać:
-w przypadku uczniów - u  wyznaczonego specjalisty ds. rekrutacji w swojej szkole (sekretariat szkoły)
-w przypadku nauczycieli - u Specjalisty ds. monitoringu w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Lęborku, pok. 213.

Powiat Lęborski planuje realizację „panelu eksperckiego” dla nauczycieli w ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY”.


 Powiat Lęborski planuje realizację  „panelu eksperckiego” dla nauczycieli w ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY”. Zachęcamy do wpisywania się na listy u pracowników merytorycznych  wszystkich chętnych nauczycieli szkół Powiatu Lęborskiego:

- Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lęborku,
- Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu,
- Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Wojtyły w Lęborku
Listy posłużą do oszacowania ogólnej liczby osób zainteresowanych udziałem w tej formie wsparcia.
Zgłoszona propozycja panelu eksperckiego dotyczy MNEMOTECHNIK I TAJEMNIC PAMIĘCI W PRACY Z UCZNIAMI. Przewidziany czas trwania to 3 godziny. Zagadnienia poruszane na spotkaniu to m. in. :
- Jak działa pamięć? Jakie są rodzaje pamięci? W jaki sposób mózg człowieka zapamiętuje?
- Techniki pamięciowe – czyli w jaki sposób zapamiętać, aby nie zapomnieć; nowoczesne technologie.
- Mindmapping, jako jedna z mnemotechnik.
- Co należy robić aby usprawnić pamięć – przedstawienie dobrych praktyk.
Udział w panelu jest bezpłatny i nie wiąże się z uczestnictwem w innych działaniach projektowych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zgłaszania chęci uczestnictwa!

 

Zapisy do udziału w projekcie „OTWARTE UMYSŁY” na rok szkolny 2017/2018


Zapraszamy uczniów/uczennice oraz nauczycieli/nauczycielki szkół POWIATU LĘBORSKIEGO do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „OTWARTE UMYSŁY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W dniu 5 września 2017 roku rusza rekrutacja:

- uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych

- nauczycieli do udziału w szkoleniach/sieciach współpracy i samokształcenia

w ramach projektu „Otwarte umysły” !!!!!!

 

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 5 września 2017 roku do 11 września 2017 roku:

-w przypadku uczniów - u  wyznaczonego specjalisty ds. rekrutacji w swojej szkole (proszę pytać w sekretariacie szkoły)

-w przypadku nauczycieli - u Specjalisty ds. monitoringu w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Lęborku, pok. 213.

 

Rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic poszczególnych szkół oraz form wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2017/2018) oraz w ulotkach informacyjnych.

Uczestnikom zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu i wyjazdów edukacyjnych.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Regulamin

Formularze zgłoszeniowe

Ulotki informacyjne

 

Podstawowe informacje o projekcie:

 

W ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie
i nauczyciele lęborskich szkół/placówek systemu oświaty:

 

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka

-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły

 

Projekt będzie realizowany w trakcie 2 lat szkolnych:

2016/2017 oraz 2017/2018 i zakończy się 31 października 2018 roku

 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w zakresie edukacji ogólnej na rzecz podległych szkół / placówek oświatowych prowadzących kształcenie w oparciu o podstawę programową ogólną oraz uczniów/uczennic wszystkich szkół i placówek Powiatu Lęborskiego, poprzez ich kompleksowe wspomaganie.

 

Cele szczegółowe:

-Wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz kreatywności i innowacyjności

-Zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych

-Zwiększenie atrakcyjności oferty szkół i zajęć poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych

-Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, m.in. ze szkołami wyższymi, instytucjami kultury, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi

 

 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

 1. formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

- zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria

-zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących, np. do Parku Naukowo-Technologicznego, Oceanarium, Fokarium, Muzeum

-warsztaty kreatywności społecznej - wsparcie psychologiczne

-nagrody dla najaktywniejszych uczniów, biorących udział w projekcie - warsztaty kreatywności
i innowacyjności (zajęcia wyjazdowe/interdyscyplinarne), w tym:

 • dwudniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Bałtyku (1 dzień teorii i 1 dzień praktyki na jachcie)
 • pięciodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Zatoce - edukacyjny program wakacyjny, w formie tzw. „szkoły pod żaglami”
 • jednodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Trójmieście i okolicy
 • trzydniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Warszawie i okolicy
 1. formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

-szkolenia doskonalące

-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

-spotkanie z ekspertami

 1. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i niezbędny sprzęt specjalistyczny

 

W efekcie realizacji projektu co najmniej 90% uczniów nabędzie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i 90 % nauczycieli nabędzie kompetencje.

 

Wartość projektu – 4.267.680,05 zł, w tym:

- Wnioskowane dofinansowanie – 4.054.296,05 zł (95%)

- Wkład własny niefinansowy – 213.384 zł (5%)

 

Regulamin zwrotu kosztów związanych z wyjazdami realizowanymi w ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY”


22 marca 2017 r..


W dniu 22 marca Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął regulamin zwrotu kosztów związanych z wyjazdami realizowanymi w ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Regulamin określa zasady zwrotu niezbędnych kosztów ponoszonych w związku z realizowanymi wyjazdami edukacyjnymi uczniów z opiekunami do szkół wyższych i innych podmiotów.

 

 

Konferencja Rozwój kształcenia ogólnego w powiecie lęborskim


W dniu 24 lutego 2017 roku, o godz. 10.00, w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku odbędzie się konferencja pn. „Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Lęborskim".  Konferencja jest zorganizowana w związku z realizacją projektu „Otwarte umysły” ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie chęci przybycia do dnia 21.02.2017 r. pod nr. tel. 59 848 08 67 lub 59 863 28 59 lub drogą e-mail: ksztalcenie@starostwolebork.pl.

Program konferencji

10:00 - 10:15  Uroczyste otwarcie konferencji
Starosta Lęborski - Teresa Ossowska - Szara

10:15 - 10:35  Przyszłość szkolnictwa w świetle reformy edukacji w 2017 r.
Pomorski Kurator Oświaty – Monika Kończyk

10:35 - 10:50  Działania Powiatu Lęborskiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
Wicestarosta Lęborski – Elżbieta Godderis

10:50 - 11:00  Rozwój szkolnictwa Powiatu Lęborskiego poprzez realizowane projekty
Kierownik Referatu Programów Pomocowych – Katarzyna Dampc

11:00 - 11:20  O uniwersalizmie i wielowymiarowości kompetencji kluczowych w kontekście edukacji
Sopocka Szkoła Wyższa – dr Anna Szymczak, prof. nadzw. SSW

11:20 - 11.30  Przerwa kawowa

11:30 - 11:55  Zarządzanie czasem jako podstawa do rozwijania kompetencji kluczowych i kreatywności
Akademia Morska w Gdyni – Małgorzata Szczerkowska, Certyfikowany trener biznesu

11:55 -12.10    Rozwój kształcenia ogólnego w ramach projektu „Otwarte umysły”
Koordynator projektu – Ewelina Obolewska

12.10 - 12.40  Pokazy uczniów biorących udział w projekcie „Otwarte umysły”

12.40 - 12.50  Dyskusja, pytania uczestników
Moderator –  dr inż. Monika Zajkowska

12.50 - 13.00  Podsumowanie konferencji
Starosta Lęborski – Teresa Ossowska - Szara

 

 

 


 

Podstawowe informacje o projekcie Otwarte umysły


W ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie i nauczyciele lęborskich szkół/placówek systemu oświaty:

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka

-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły

 

Projekt będzie realizowany w trakcie 2 lat szkolnych: 2016/2017 oraz 2017/2018 i zakończy się 31 października 2018 roku

 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w zakresie edukacji ogólnej na rzecz podległych szkół / placówek oświatowych prowadzących kształcenie w oparciu o podstawę programową ogólną oraz uczniów/uczennic wszystkich szkół i placówek Powiatu Lęborskiego, poprzez ich kompleksowe wspomaganie.

 

Cele szczegółowe:

-Wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz kreatywności i innowacyjności

-Zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych

-Zwiększenie atrakcyjności oferty szkół i zajęć poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych

-Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, m.in. ze szkołami wyższymi, instytucjami kultury, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi

 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

 1. formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

- zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria

-zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących, np. do Parku Naukowo-Technologicznego, Oceanarium, Fokarium, Muzeum

-warsztaty kreatywności społecznej - wsparcie psychologiczne

-nagrody dla najaktywniejszych uczniów, biorących udział w projekcie - warsztaty kreatywności
i innowacyjności (zajęcia wyjazdowe/interdyscyplinarne), w tym:

 • dwudniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Bałtyku (1 dzień teorii i 1 dzień praktyki na jachcie)
 • pięciodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Zatoce - edukacyjny program wakacyjny, w formie tzw. „szkoły pod żaglami”
 • jednodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Trójmieście i okolicy
 • trzydniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Warszawie i okolicy
 1. formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

-szkolenia doskonalące

-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

-spotkanie z ekspertami

 1. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i niezbędny sprzęt specjalistyczny

 

W efekcie realizacji projektu co najmniej 90% uczniów nabędzie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i 90 % nauczycieli nabędzie kompetencje.

 

Wartość projektu – 4.267.680,05 zł, w tym:

- Wnioskowane dofinansowanie – 4.054.296,05 zł (95%)

- Wkład własny niefinansowy – 213.384 zł (5%)

Rekrutacja uzupełniająca dla nauczycieli/nauczycielek do projektu „Otwarte umysły”


Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2016/2017) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ogłasza się rekrutację uzupełniającą dla nauczycieli/nauczycielek, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

Rodzaje form wsparcia, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca:

- Szkolenie doskonalące dla nauczycieli/nauczycielek „Kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”

- sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2016/2017:

 • sieć języka niemieckiego
 • sieć języka angielskiego
 • sieć przyrodnicza, eksperymenty w szkole
 • sieć matematyczna

 

 

Zapraszamy nauczycieli lęborskich szkół/placówek do udziału w projekcie „Otwarte umysły”!


W dniu 17 września 2016 roku rusza rekrutacja nauczycieli/nauczycielek do form wsparcia w ramach projektu „Otwarte umysły”!

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 17 października 2016 roku do 31 października 2016 roku u Specjalisty ds. monitoringu w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Lęborku, pok. 213.

Rodzaje form wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2016/2017) oraz w ulotce informacyjnej.

 

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Otwarte umysły”


Na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2016/2017) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ogłasza się rekrutację uzupełniającą, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

O rodzaje zajęć, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca pytaj w swojej szkole !!!

 

Rekrutacja do projektu Otwarte Umysły


Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą jednej ze szkół POWIATU LĘBORSKIEGO zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „OTWARTE UMYSŁY”

 

W dniu 22 września 2016 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Otwarte umysły”!!!!!!

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 22 września 2016 roku do 7 października 2016 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie swojej szkoły.

Rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów poszczególnych szkół opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2016/2017) oraz
w ulotce informacyjnej.

Uczestnikom zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami:

 

 

 

Zobacz również