• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Powiat Lęborski jest beneficjentem projektu systemowego pod nazwą „ Pomorskie-dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Instytucją finansującą jest Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Powiat Lęborski, jako partner projektu, otrzymał na lata 2012-2014 kwotę dofinansowania równą 292312,50 zł, z czego 1/3 stanowi finansowy wkład własny powiatu. Do projektu zostały zgłoszone następujące zawodowe szkoły ponadgimnazjalne w Lęborku: 

 • Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych,
 • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
 • Powiatowe Centrum Edukacyjne –ZSP 
 • ZSZ przy SOSW.

Koordynatorem powiatowym projektu jest Elżbieta Rabenda, odpowiedzialna za prawidłową realizację założonych celów, uzyskanie zaplanowanych wskaźników i rezultatów projektu na naszym obszarze, a także rozliczenie finansowe wkładu własnego powiatu.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania, z których skorzystają uczniowie ww. szkół:

 1. doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne zgodnie z opracowanymi przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi standardami wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego, 
 2. opracowanie standardów praktyk zawodowych dla uczestniczących w Projekcie uczniów,
 3. opracowanie programu i prowadzenie na jego podstawie warsztatów doradztwa zawodowego całożyciowego,
 4. opracowanie programu i prowadzenie na jego podstawie zajęć z języka obcego zawodowego,
 5. organizacja kursów dających dodatkowe kwalifikacje,
 6. stworzenie i prowadzenie bazy kompetencji, służącej do komunikacji między szkołami a pracodawcami,
 7. organizacja wizyt u pracodawców biorących udział w Projekcie uczniów w celu zapoznania ich z warunkami i zasadami obowiązującymi u przedsiębiorców.

W roku 2012r. większość tych zadań została zrealizowana. Otrzymaliśmy profesjonalne doposażenie pracowni gastronomicznych w ZSGŻiA oraz w PCE-ZSP, a także pracowni fryzjerstwa w PCE-ZSP. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach języka obcego zawodowego, praktykach zawodowych, niebawem rozpoczną też zajęcia z doradcami zawodowymi, zajęcia na specjalistycznych kursach, w tym kursie nauki jazdy. kat. B. pracownia.