• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST


w zadaniu pn. "Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST"

 

Urząd został poddany samoocenie w oparciu o 9 kryteriów potencjału i wyników. Na podstawie rezultatów samooceny określono mocne strony oraz obszary wymagające poprawy.

Model CAF (Common Assessment Framework)  – Wspólna Metoda Oceny jest stosowany przez organizacje administracji publicznej w całej Unii Europejskiej do oceny oraz doskonalenia systemu zarządzania. 

Raport został przedstawiony kierownictwu organizacji dla dokonania szczegółowej analizy mocnych stron i obszarów do doskonalenia wyboru oraz oceny możliwych działań doskonalących do realizacji w Urzędzie.

Raport został przygotowany przez Samorządowy Zespół ds. CAF

Samoocenę przeprowadzono w ramach procesu, na który składały się następujące działania:

1. Szkolenie wstępne – przygotowanie do procesu samooceny.

2. Zbieranie dokumentów i informacji obejmujących wszystkie obszary Modelu w ramach podzespołów.

3. Warsztaty samooceny, które odbyły się w dniach: 02.10.2015, 19-20.10.2015

Proces odbywał się w ramach 10 kroków doskonalenia organizacji wg CAF – w ramach pierwszych dwóch faz:

Faza 1 – Początek drogi z CAF
Krok 1 - Zdecyduj, jak zorganizować i zaplanować samoocenę
Krok 2 - Upowszechnij informację o projekcie samooceny
Faza 2 – Proces samooceny
Krok 3 - Utwórz jedną lub więcej grup samooceny
Krok 4 - Zorganizuj szkolenie
Krok 5 - Przeprowadź samoocenę

Obecne sprawozdanie jest realizacją Kroku 6 - Sporządź sprawozdanie z wyników samooceny

W celu przeprowadzenia samooceny powołano zespół samooceny złożony z 10 osób –pracowników Urzędu. Zapis pracy zespołu samooceny został dokonany w formularzach samooceny.

            Podczas warsztatów samooceny członkowie zespołu samooceny przedstawiali wyniki wstępnej samooceny, będącej wynikiem indywidualnych ocen. Następnie w całym zespole samooceny drogą dyskusji weryfikowano i uzgadniano ostateczne sformułowania mocnych stron, obszarów do poprawy oraz punktację dla wszystkich podkryteriów modelu CAF.

Ostateczne wyniki samooceny są efektem konsensusu osiągniętego w ramach negocjacji przy udziale całego zespołu samooceny.

Ogólne wnioski odnośnie wyników samooceny.


Samoocena w Starostwie Powiatowym w Lęborku przeprowadzono była metoda klasyczną przez 10 osobowy zespół . Oceny dokonano podczas warsztatów prowadzonych przez konsultanta Dariusza Klimowskiego. Korzystano z materiałów szkoleniowych oraz podręcznika CAF. Dane oraz informacje co do kryteriów wynikowych nie zostały w pełni zebrane w związku z dużym rozproszeniem informacji w komórkach organizacyjnych. Poza tym zbyt krótki okres czasu trwania projektu nie pozwolił na poddanie ocenie niektórych obszarów.
Jedno z działań doskonalących ukierunkowane będzie na pozyskanie w jak najkrótszym czasie danych do kryteriów wynikowych i dokonanie oceny. Podczas samooceny wszystkie podkryteria potencjału znalazły się w fazie SPRAWDŹ.


W sumie w POTENCJALE  uzyskano 307,3 pkt. na możliwych 500 pkt. a w WYNIKACH  ocena wyniosła 74,5 pkt. na możliwych 400 pkt.

 

Zarządzenie Starosty nr 6/2015

Zarządzenie Starosty nr 19/2015

Certyfikat uczestnictwa w projekcie


Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST zadanie "Zastosowanie podejścia procesowego w systemie zarządzania JST"

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF


Zgodnie z deklaracją i zawartą umową z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Lęborku uczestniczyło w projekcie „System Wsparcia Metod Zarządzania Jakością w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w zakresie wykorzystania Wspólnej Metody Oceny (CAF).
Realizacja procesu samooceny dokonana została w okresie: październik– listopad 2015 r. przez wyznaczony, przez Starostę Lęborskiego, zespół pracowników.

Działania zespołu skoncentrowane były na:
• kompleksowym przeglądem działalności urzędu i osiąganym przez niego wyników w oparciu o Model CAF.
• rozpoznaniu silnych oraz słabych stron urzędu oraz zaplanowanie działań doskonalących.
Korzyści samooceny:
- uzyskanie przez kierownictwo urzędu całościowego poglądu na stan zarządzania w urzędzie – elementów systemu zarządzania oraz osiąganych wyników.
- zidentyfikowanie mocnych stron i obszarów do poprawy w zakresie poszczególnych kryteriów – i uzyskanie przez to możliwości doskonalenia organizacji.
- monitorowanie postępów i mierzenie efektywności podejmowanych działań.
- promocja pracy zespołowej w organizacji i tworzenie kultury jakości.
- identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk.
- możliwość porównania osiąganych wyników i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami – zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim (poprzez bazę EIPA)
W wyniku dokonanej samooceny opracowany został plan doskonalenia. Zatwierdzonych zostało 11 działań, z terminem wykonania do końca 2016 roku.
W oparciu o przeprowadzony, w miesiącu listopadzie br., audyt samooceny starostwo otrzymało „Poświadczenie skutecznego użytkownika CAF” wydane przez Koordynatora Krajowego MSWiA.

 

 

Zobacz również