• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork” otrzymał dofinansowanie w wysokości 20.771.194,26 zł!

 

Partner Wiodący: Powiat Lęborski.

Partnerzy: Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Łęczyce.

Wartość projektu: 26.618.708,17 zł

Przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: 20.771.194,26 zł (85% wydatków kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.

Lokalizacja: Lębork, gmina wiejska Nowa Wieś Lęborska, gmina wiejska Łęczyce.

Cel przedsięwzięcia: ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.

Grupa docelowa: bezpośrednio - osoby korzystające z infrastruktury użyteczności publicznej objętej projektem; pośrednio – mieszkańcy i odwiedzający obszar MOF Lębork poprzez ograniczenie emisji i czystsze powietrze w regionie.

 

Działania: W ramach przedsięwzięcia przewiduje się głęboką modernizację energetyczną (termomodernizację) budynków użyteczności publicznej.
W ramach przedsięwzięcia zakłada się m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zakres prac wynika z wykonanych uprzednio audytów energetycznych.

Okres realizacji projektu: od 20 czerwca 2016 do 31 października 2018 roku.

 

I. POWIAT LĘBORSKI OBEJMUJE PROJEKTEM NASTEPUJĄCE OBIEKTY:

 1. Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku
 2. Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku
 3. Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Lęborku (Centrum Kształcenia Praktycznego)

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki dla Powiatu Lęborskiego:

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3,

2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 394 899,71 kWh/rok,

3.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 332,53 ton równoważnika CO2,

4. Oszczędność energii końcowej - co najmniej 30% średnio na budynek.

 

II. GMINA ŁĘCZYCE OBEJMUJE PROJEKTEM NASTEPUJĄCE OBIEKTY:

a.    Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim

b.    Zespół Szkół w Łęczycach

c.    Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu

d.    byłe Gimnazjum w Strzebielinie

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki dla Gminy Łęczyce:

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4,

2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 617 471,00 kWh/rok,

3.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 373,10 ton równoważnika CO2,

4. Oszczędność energii końcowej - co najmniej 30% średnio na budynek.

 

III. GMINA NOWA WIEŚ LĘBORKSA OBEJMUJE PROJEKTEM NASTEPUJĄCE OBIEKTY:

a.    Zespół Szkół w Garczegorzu

b.    Zespół Szkół w Łebieniu

c.    Zespół Szkół w Redkowicach

d.    Gminny Zakład Usług Komunalnych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

 

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki dla Gminy Nowa Wieś Lęborska:

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4,

2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 3 071 312,00 kWh/rok,

3.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 881,87 ton równoważnika CO2,

4. Oszczędność energii końcowej - co najmniej 30% średnio na budynek.

 

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z PARTNERAMI PROJEKTU


 

 

Dnia 24 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”. W spotkaniu udział wzięli członkowie trzech zespołów odpowiedzialnych za realizację projektu: Zespół Zarządzający –odpowiedzialny za podejmowanie decyzji strategicznych, dotyczących realizacji projektu - Pani Starosta Powiatu Lęborskiego Teresa Ossowska-Szara, Pani Wicestarosta Powiatu Lęborskiego Elżbieta Godderis oraz Wójtowie Gmin Partnerskich - Pan Ryszard Wittke Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska i Pan Piotr Wittbrodt Wójt Gminy Łęczyce, Zespół Projektowy – personel projektu powołany do realizacji projektu oraz Zespół Zadaniowy – zespół pomocniczy powołany w danej jednostce, wspierający działania związane z realizacją projektu.

            Na spotkaniu omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące realizacji oraz współpracy Partnerów w ramach projektu. Poinformowano o dotychczas zrealizowanych działaniach w ramach projektu oraz o zbliżających się zadaniach do realizacji.

Zobacz również