• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój powiatu lęborskiego

Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego to projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w okresie 1 lipca 2009 - 31 października 2010.

Projekt pn.:

 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej –

– szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego”

zrealizowany przez Powiat Lęborski

powstał z myślą o wsparciu i rozwoju ekonomii społecznej na terenie powiatu

 

Beneficjenci projektu:

 

Podmioty sektora ekonomii społecznej: organizacje pozarządowe i ich członkowie,

m.in. stowarzyszenia, fundacje z terenu powiatu lęborskiego

 

Termin realizacji projektu:

 

1 lipca 2009 – 31 października 2010

 

 

CELE PROJEKTU:

 

 Wsparcie organizacji pozarządowych prowadzące do rozwoju ekonomii społecznej na terenie powiatu 

 • Rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej – stworzenie Inkubatora Ekonomii Społecznej – miejsca spotkań dla podmiotów ekonomii społecznej, świadczącego m.in. bezpłatne porady dotyczące aspektów prawnych, rachunkowości, promocji, marketingu oraz zarządzania z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
 • Podniesienie kwalifikacji członków i pracowników sektora ekonomii społecznej – bezpłatne szkolenia dla sektora ekonomii społecznej
 • Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze

  

ZADANIA:

 

1. Zarządzanie projektem  - zatrudnienie kadry do obsługi administracyjnej projektu oraz Inkubatora Ekonomii Społecznej

2. Rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej - stworzenie Inkubatora Ekonomii Społecznej – miejsca spotkań dla podmiotów ekonomii społecznej, świadczącego m.in. porady prawne, porady z zakresu rachunkowości, promocji, marketingu oraz zarządzania

3. Podniesienie kwalifikacji członków organizacji i pracowników sektora ekonomii społecznej poprzez:

·   bezpłatne szkolenia:

- Możliwość zarobkowania, pozyskiwania środków, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- Wzmacnianie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania środków i realizowania projektów

- Praca z osobami wykluczonymi społecznie oraz ich rodzinami

- Rozliczanie zadań, grantów, projektów i innych środków zewnętrznych

- Zasady rachunkowości w NGO

- Inne szkolenie wg potrzeb – na wniosek NGO

·   spotkania:

- Ekonomia społeczna - zakorzenienie ekonomii społecznej wśród mieszkańców powiatu

4. Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej:

Targi Ekonomii Społecznej - Jarmark św. Jakuba Ap.2010, podczas których lokalne podmioty ekonomii społecznej będą promować hasło ekonomii społecznej, swoje usługi, rezultaty

Publikacja na temat ekonomii społecznej w powiecie lęborskim - opisująca wszystkie wydarzenia w ramach ekonomii społecznej oraz promująca lokalne organizacje i ich działalność

- Propagowanie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej poprzez rozdawanie broszurek informacyjnych wraz z gadżetami promocyjnymi

- Promocja projektu, propagowanie ekonomii społecznej, zatrudnienia w III sektorze i przedsiębiorczości społecznej w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej powiatu lęborskiego

- Organizacja konferencji promocyjnych

5. Ewaluacja - badanie rezultatów miękkich projektu 3 razy w trakcie realizacji projektu

 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU:

„Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego”

Powiat Lęborski, na prośbę organizacji pozarządowych zdecydował się stworzyć projekt, który miał pomóc NGO w podniesieniu kwalifikacji ich  kadr i członków oraz zwiększyć ich wiedzę na temat funduszy unijnych.

Beneficjentami projektu były podmioty ekonomii społecznej mające swą siedzibę na terenie powiatu lęborskiego. Wsparcie skierowane było głównie do organizacji pozarządowych działających w tzw. „trzecim sektorze”.

Obszar działalności organizacji, których członkowie uczestniczyli w projekcie obejmuje:

- sport, turystykę, rekreację, hobby (15,71%)

- kulturę i sztukę (11,43%)

- rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym  (25,71%)

- edukację i wychowanie (32,14%)

- ochronę zdrowia (17,50%)

- usługi socjalne (16,43%)

- rynek pracy, zatrudnienie, aktywizację zawodową (5,71%)

- sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe (4,29%)

- ochrona środowiska (10%)

- pozostała działalność (10%)

 

Realizacja projektu „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego” obejmuje okres: od 1.07.2009 r.  do 31.10.2010 r.

Rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej był jednym z głównych celów szczegółowych projektu. Do jego realizacji przyczyniło się powstanie Inkubatora Ekonomii Społecznej, który mieści się przy ul. Czołgistów 5a w Lęborku. W tym celu zaadaptowano pomieszczenie do potrzeb realizacji projektu. Inkubator Ekonomii Społecznej oferuje szeroki wachlarz usług dla podmiotów sektora ekonomii społecznej. Przede wszystkim jest to miejsce, gdzie każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego może skorzystać z porad  prawnych, z porad z zakresu rachunkowości oraz  porad w zakresie promocji, marketingu oraz zarządzania. Każdy specjalista udziela porad 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

Inkubator Ekonomii Społecznej oferował także udział w bezpłatnych szkoleniach. Zorganizowano 
13 szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. W każdym szkoleniu udział wzięło 20 osób.   

-   „Możliwość zarobkowania, pozyskiwania środków, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej”

-  „Wzmacnianie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania środków i realizowania projektów” – 2 szkolenia,

-   „Praca z osobami wykluczonymi społecznie oraz ich rodzinami” – 3 szkolenia,

-   „Rozliczanie zadań, grantów, projektów i innych środków zewnętrznych” – 2 szkolenia,

-   „Zasady rachunkowości w NGO” – 3 szkolenia,

-   „Rozwój osobisty przedstawicieli NGO podstawą prowadzenia działalności w sektorze ES”

-   „Skuteczna komunikacja, metody radzenia sobie ze stresem oraz twórcze rozwiązywanie problemów NGO”

Szkolenia trwały 42 dni. Wydano łącznie 260 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla przedstawicieli 
i pracowników organizacji pozarządowych. W związku z tym, że osoby na szkoleniach mogły się powtarzać udział w nich wzięło 106 beneficjentów  z 32 organizacji pozarządowych.    

W ramach projektu zorganizowano 10 spotkań informacyjnych „Ekonomia społeczna – zakorzenienie hasła ES wśród mieszkańców powiatu lęborskiego”. W spotkaniach mogli uczestniczyć mieszkańcy powiatu 
zainteresowani tematyką. Spotkania dotyczyły podstawowych zagadnień z dziedziny ekonomii społecznej, korzyści z funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, zatrudniania pracowników. Na spotkania przychodzili mieszkańcy nie tylko powiatu lęborskiego, ale również mieszkańcy powiatu wejherowskiego, słupskiego i kartuskiego.  Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 268 osób – 212 osób z powiatu lęborskiego i 56 osób z pozostałych w/w powiatów. Informacje na temat spotkań umieszczano na stronie internetowejwww.powiat-lebork.com.

W ramach promocji projektu nakręcono film „Ekonomia społeczna w powiecie lęborskim - zwiększenie partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. W filmie wzięło udział 6 stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne

- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie

- Stowarzyszenie „EDUQ”

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem”

- Ochotnicza Służba Ratownicza

- Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski „Iskierka Nadziei”

 

Każde Stowarzyszenie miało możliwość zaprezentować swoje działania z zakresu ekonomii społecznej. 

Powiat Lęborski z wyżej wymienionymi organizacjami pozarządowymi zawarł Porozumienie w celu podjęcia wspólnych działań partnerskich na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych prowadzącego do rozwoju 
i promocji ekonomii społecznej na terenie powiatu.  

Dzięki dokonanym zmianom w projekcie w czerwcu 2010 roku zorganizowano plenerowe spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyło 100 przedstawicieli różnych lokalnych organizacji pozarządowych. Zorganizowanie wspólnego spotkanie integracyjnego zaproponowali sami uczestnicy szkoleń. Na co dzień przedstawiciele organizacji pozarządowych nie mają możliwości wspólnego spędzenia czasu i tym samym poznania się na neutralnym terenie. Spotkanie integracyjne poprawiło relacje między przedstawicielami organizacji i pozwoliło im na bliższe zapoznanie się z działalnością, jaką zajmują się inne organizacje pozarządowe.

Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w trzecim sektorze odbyła się również w trakcie Jarmarku św. Jakuba Apostoła w lipcu 2010 poprzez zorganizowanie Targów Ekonomii Społecznej. W trwających 3 dni Targach Ekonomii Społecznej udział wzięło 10 stowarzyszeń. Miały one możliwość zaprezentowania swojego dorobku i zachęcenia mieszkańców do wstąpienia w ich szeregi jako członek bądź wolontariusz. Jak również mogli się przekonać, że każdy może działać dla dobra ogółu.

Podjęte działania w zakresie promocji sektora ekonomii społecznej w powiecie lęborskim pozwoliły także przygotować publikację, która zostanie wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy.    

Na podstawie badania przeprowadzonego w formie ankiet 97% Beneficjentów stwierdziło, że zwiększyło wiedzę w zakresie tematyki szkolenia, w którym uczestniczyli. U 98% przedstawicieli trzeciego sektora zwiększyło się poczucie własnej wartości na skutek nabycia podniesienia kwalifikacji, 96% badanych stwierdziło, że ich udział w szkoleniu wpłynął na zwiększenie własnej przydatności dla lokalnej społeczności.

 

 

Publikacja na temat ekonomii społecznej w powiecie lęborskim

dostępna poniżej: