• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Pomocna dłoń

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Cewicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

WARTOŚĆ PROJEKTU - 2009: 72 062,71 zł
Dofinansowanie: 65 036,60 zł
Wkład własny: 7 026,11 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU - 2010: 224 120,89 zł
Dofinansowanie: 202 269,10 zł
Wkład własny: 21 851,79 zł

Projekt systemowy został zatwierdzony do realizacji umową ramową zawartą z Instytucją Pośredniczącą dnia 16.07.2009 r. na okres programowania. Wniosek o dofinansowanie projektu na rok 2010 został złożony w Instytucji Pośredniczącej dnia 01.12.2009 r. i przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Projekt realizowany w 2009 obejmował okres od 1 czerwca do 31 grudnia.
W 2010 r. projekt realizowany jest od 1 stycznia do 31 grudnia.


2009 rok

Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez aktywną integrację na terenie gminy Cewice. 

Cele szczegółowe:

 • wyrównanie szans osobom niepełnosprawnym w dostępie do rynku pracy poprzez uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz doradztwo zawodowe;
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację (zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną);
 • wzrost aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparciem objęto 5 osób niepełnosprawnych (posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności) nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, objętych pomocą społeczną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach. Z osobami, które zakwalifikują się do projektu podpisane zostały kontrakty socjalne.

Działania mające na celu aktywną integrację uczestników obejmowały:

 •  warsztaty motywacyjne mające na celu podnoszenie umiejętności i kompetencji społecznych;
 •  poradnictwo specjalistyczne obejmujące pomoc psychologiczną oraz doradztwo zawodowe;
 •  szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (m.in. nauka pisania CV, spotkanie z wizażystką);
 •  kurs zawodowy połączony ze szkoleniem z zakresu obsługi komputera pn. „Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego z podstawami obsługi komputera”;
 •  skierowanie na badania z medycyny pracy.

Każdy uczestnik projektu otrzymał wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.


2010 rok

Cel główny: zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. 

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie szans osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych;
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację (zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną);
 • przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny.

W ramach projektu wsparciem objęto 14 kobiet bezrobotnych (w ramach kontraktu socjalnego) oraz 6 kobiet i 4 mężczyzn nieaktywnych zawodowo (w ramach programu aktywności lokalnej) z terenu gminy Cewice, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

W ramach Kontraktu Socjalnego zostanie przewidziano realizację następujących zadań:

 • warsztaty motywacyjne:
 • zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy;
 • konsultacje specjalistyczne z pomocą psychologiczną i doradcą zawodowym;
 • szkolenie zawodowe lub/i komputerowe;
 • skierowanie na badania z medycyny pracy dla 14 osób;
 • ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu (dla osób pozostających bez ubezpieczenia).

W ramach Programu Aktywności Lokalnej zaplanowano następujące działania:

 • warsztaty na temat roli rodziny w społeczeństwie: osobne warsztaty dla kobiet i mężczyzn oraz zajęcia grupowe;
 • kształtowanie własnego wizerunku;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • punkt konsultacyjny pomocy psychologicznej;
 • ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu (dla osób pozostających bez ubezpieczenia).

W ramach projektu podjęte zostaną także działania o charakterze środowiskowym, obejmujące:

 • spotkanie integracyjne z rodzinami;
 • wyjazd integracyjny do Agencji Pośrednictwa Pracy.