• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Programy operacyjne


Program operacyjny to dokument przedłożony przez państwo członkowskie i przyjęty przez Komisję, określający strategię rozwoju wraz ze spójnym zestawem priorytetów, które mają być osiągnięte z pomocą funduszu.

Pomoc unijna przekazywana jest w formie programów operacyjnych realizowanych w danym regionie. 

Każdy program operacyjny podzielony jest na dwa lub więcej priorytetów, którym przyporządkowane są środki z Funduszy Strukturalnych oraz współfinansowania krajowego. 

Każdy priorytet dzieli się na działania. 

Działanie to element składowy priorytetu, któremu przyporządkowane są środki z Funduszy Strukturalnych oraz współfinansowania krajowego, posiadający jasno zdefiniowane cele, które są zgodne z celami priorytetu programu operacyjnego i w ramach którego są realizowane indywidualne projekty. 

Każdy składany projekt musi być przypisany do konkretnego priorytetu i działania.

16 Regionalnych Programów Operacyjnych – po jednym na każde województwo


 Dla województwa Pomorskiego Programem Regionalnym jest "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego", czyli RPO WP. 

Jest to tzw. regionalny program rozwoju, w ramach którego o dotacje Unii Europejskiej mogą ubiegać się podmioty z danego województwa. RPO WP został przygotowany w celu wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

RPO WP stanowi największy w historii, skoordynowany, wieloletni i ustabilizowany finansowo program przedsięwzięć rozwojowych w województwie pomorskim. Jego celem strategicznym jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej w Polsce w latach 2007-2013.

Program koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności.

Interwencja w ramach POIG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. 

W ramach POIG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


 Głównym celem tego programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej


Celem głównym Programu jest: „przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze pięciu następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej


 W okresie 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym będzie realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej „Europejska Współpraca Terytorialna” (EWT).

Wyodrębnienie współpracy terytorialnej jako osobnego celu polityki spójności potwierdza duże znaczenie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez partnerów unijnych. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (European Territorial Cooperation) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (European Neighbourhood and Partnership Instrument) zastąpią przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006. 

Komponentom INTERREG-u III będą odpowiadały trzy typy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej: 

 • programy współpracy transgranicznej zastąpią INTERREG III A, 
 • programy współpracy transnarodowej zastąpią INTERREG III B, 
 • programy współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) zastąpią INTERREG III C.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna


Program ten obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów oraz rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce.