Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007-2015

Struktura programu przedstawia się następująco:

I. UCZESTNICY
II. DIAGNOZA. SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA POWIATU LĘBORSKIEGO
III. CELE STRATEGICZNE
IV. SPOSÓB WDROŻENIA
V. STRUKTURA ZARZĄDZANIA
VI. MONITORING I EWALUACJA
VII. BUDŻET I HARMONOGRAM

Program diagnozuje problemy Powiatu Lęborskiego w świetle 4 priorytetowych obszarów działania:

  • Przedsiębiorczość;
  • Rynek pracy;
  • Integracja społeczna;
  • Edukacja.

Ponadto wskazuje szanse, zagrożenia oraz słabe i mocne strony Powiatu Lęborskiego. PnRZiSSPL opisuje także sposób wdrożenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, aby przybliżyć chętnym aplikowanie o środki w ramach PO KL.

Jednym z ważniejszych rozdziałów PnRZiSSPL jest „Budżet i Harmonogram”, w którym ujęte są projekty strategiczne dla Powiatu Lęborskiego. Podobna lista stanowi załącznik nr 2 do programu. Wnioski aplikacyjne, które wpisane są w tym załączniku, na etapie oceny merytorycznej w Instytucji Pośredniczącej otrzymują dodatkowo do 20 punktów za spełnianie tzw. „szczegółowych kryteriów strategicznych – kryterium potrzeb lokalnych”. Są tzw. projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej właściwych dla obszaru realizacji projektu.

Aby projekt mógł znaleźć się na takiej liście, projektodawca musi wypełnić specjalną fiszkę – dostępną poniżej – i wysłać ją poczta tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem „Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego – fiszka” lub na adres e-mail, wpisując to samo w tytule maila. 

Po otrzymaniu nawet 1 fiszki w Starostwie Powiatowym zbiera się specjalna Komisja i ocenia ją wg przyjętych kryteriów (opisanych w programie). Aby projekt został wpisany na listę, musi otrzymać 60 punktów na 100 możliwych. Jeśli nie otrzyma wymaganych punktów – poprawioną fiszkę można ponownie złożyć. Należy pamiętać, że projekt, który ma otrzymać dodatkowe punkty musi być kluczowy dla Powiatu Lęborskiego.

Jest to dokument, który ma ułatwiać aplikowanie o fundusze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Jest podstawą do ubiegania się o środki finansowe przeznaczone na walkę z bezrobociem i z wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie edukacji i przedsiębiorczości w powiecie lęborskim.

PnRZiSSPL jest programem długoterminowym, nic więc dziwnego, że z biegiem czasu musi ewoluować. Aktualizacji Programu dokonuje się co do zasady co kwartał, gdy są do tego odpowiednie przesłanki (np. wpisanie nowego projektu na listę projektów strategicznych). Ostatnia aktualizacja dokonana była we wrześniu 2008r. Ponadto PnRZiSSPL jest na bieżąco monitorowany, tzn. bada się, które projekty otrzymały (lub nie) dofinansowanie, które są już realizowane, itd. Pierwsza tego typu krótka analiza dokonana była we wrześniu 2008. Kolejna bardziej dokładna przewidziana jest na grudzień 2008. Dla zainteresowanych - poniżej dostępna jest „Informacja z realizacji Programu Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego” przyjęta na Sesji Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 26.09.2008.

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Lęborku
Ul. Czołgistów 5, pok. 215 
84-300 Lębork
Tel. (059) 8632 853, (059) 8632 851|
e-mail: rpp-lebork@wp.pl, fundusze.powiat@wp.pl