18.06.2018 R. RUSZA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU "ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT LĘBORSKI”.

Utworzono: 20-06-2018

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA SKŁADAĆ DO 02.07.2018 R. w sekretariacie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.

Formularze oraz szczegółowe informacje do pobrania ze strony:

http://zsmi.pl/rekrutacja-20182019-do-projektu-zdolni-z-pomorza-powiat-leborski/

    * oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych [1]
    * arkusz nominacji do projektu [2]
    * wniosek o przebadanie [3]
    * wyjaśnienie dotyczące badań przeprowadzanych podczas rekrutacji w
poradniach psychologiczno-pedagogicznych [4]
    * lista osiągnięć uprawniająca do indywidualnej ścieżki
rekrutacji [5]
    * zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych - biologia, chemia,
kompetencje społeczne [6]
    * regulamin rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat
lęborski" [7]

DZIEDZINY UZDOLNIEŃ WSPIERANE W RAMACH PROJEKTU:

    * obszar MATEMATYKI, FIZYKI lub INFORMATYKI
    * obszar BIOLOGII lub CHEMII
    * obszar KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (w którym miejsce dla siebie znajdą
uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS,
sztuka, filozofia itp..)

UCZNIOWIE BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE „ZDOLNI Z POMORZA” BĘDĄ
MOGLI SKORZYSTAĆ Z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa
pomorskiego):

    * obozy naukowe
    * konkursy indywidualne i zespołowe
    * naukowe konferencje uczniowskie
    * portal edukacyjny
    * warsztaty specjalistyczne (projektowe)
    * spotkania i warsztaty autorskie

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego:
Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):

    * zajęcia pozalekcyjne
    * warsztaty rozwijające kreatywność
    * refundacja kosztów dojazdu/stypendia
    * uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy,
parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)

3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia
Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański
Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa
Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

    * spotkania akademickie
    * zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
    * warsztaty tematyczne
    * opieka mentorska
    * e-learning

INFORMACJA O ETAPACH EDUKACYJNYCH I KLASACH OBJĘTYCH REKRUTACJĄ:

Rekrutacja dotyczy:

    * uczniów obecnych klas VI, VII szkół podstawowych,
    * uczniów klas II - III gimnazjów
    * uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.

INFORMACJA O TERMINACH DOT. REKRUTACJI:

REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w
projekcie w terminie do
02.07.2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul.
Okrzei 15A.

Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki
prowadzona jest
w następujących etapach:

    * złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,

    * badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym
indywidualnie,    * test uzdolnień kierunkowych.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych
osiągnięć w olimpiadach
i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

    * nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
    * uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w
konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

Planowany terminarz rekrutacji:

    * do 2 lipca 2018 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie
wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
    * do 10 września 2018 r. – badania w PPP
    * 29 września 2018 r. – Test uzdolnień kierunkowych

REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI
SPOŁECZNYCH

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w
projekcie w terminie do
02.07.2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul.
Okrzei 15A.

Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze
kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:

    * złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
    * realizacja projektu kwalifikacyjnego,
    * przekazanie rezultatu projektu,
    * prezentacja projektów,
    * badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym
indywidualnie.

Planowany terminarz rekrutacji:

    * do 2 lipca 2018 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie
arkusza nominacji
i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku    * do
10 września 2018 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
    * do 20 września 2018 r. – przekazanie rezultatów projektów
    * do 5 października 2018 r. – prezentacja projektów przed komisją
rekrutacyjną
    * do 12.10.2018 r. – przygotowanie list rankingowych
    * dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1
miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych
osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej
formy rekrutacji:

    * nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
    * uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w
konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

Z poważaniem,

Grzegorz Popin
- opiekun pedagogiczno-metodyczny projektu "Zdolni z Pomorza - powiat
lęborski"Links:
------
[1] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_UODO.docx
[2] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_Arkusz_nominacji.docx
[3] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_wniosek.docx
[4] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_wyjasnienie_badan_ppp.docx
[5] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_lista_osiagniec.docx
[6] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_realizacja_projektow.docx
[7] http://zsmi.pl/pliki/dokumenty/lcnk/20180515_regulamin.docx