Wydłużono okres realizacji Projektu

Utworzono: 11-02-2021

W dniu 18 grudnia 2020 r. Powiat lęborski podpisał aneks do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” zawartej w dniu 12 października 2016 r. z Województwem Pomorskim.

 

Wydłużono okres realizacji Projektu do 31.10.2023 r.

Wartość Projektu stanowi 781 867,13 zł

Wartość dofinansowania Projektu wynosi 742 773,77 zł.

 

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn. „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) – w tym również projekt „Pomorski program pomocy stypendialnej”.

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane jest we współpracy z zainicjowaną w ramach projektu innowacyjnego siecią Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwienie nabycia następujących kompetencji kluczowych: matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości.