• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Ochrony Środowiska

Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska - naczelnik

p. 114 tel. 59 86 32 822 - Naczelnik Wydziału

p. 115 tel. 59 86 32 821 – sprawy z zakresu m.in. gospodarki odpadami, ochrony powietrza (w tym zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia), hałasu, rybactwa śródlądowego ( w tym karty wędkarskie, rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb), ochrony przyrody (wpis lub wykreślenie z rejestru zwierząt egzotycznych)

p. 113 tel. 59 86 32 845 - sprawy z zakresu m.in. gospodarki wodnej, ochrony przyrody (w tym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów), ochrony środowiska (w tym decyzje określające warunki wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji, rekultywacja terenu), gospodarki leśnej (w tym zaświadczenia z zakresu uproszczonych planów urządzania lasów i wyłączenia gruntu rolnego z produkcji)

p. 113 tel. 59 86 32 845 – sprawy z zakresu geologii i górnictwa (w każdy piątek)

 

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) w zakresie ochrony środowiska:

a) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i realizacją powiatowego programu ochrony środowiska,

b) opiniowanie programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych sporządzanych przez Wojewodę,

c) uzgadnianie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, będących w kompetencji Starosty,

d) uzgadnianie warunków rekultywacji terenów zanieczyszczonych lub zdegradowanych,

e) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,

f) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach ograniczania lub wprowadzania zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących i wodach płynących oraz utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,

g) opracowanie map akustycznych dla określonych terenów Powiatu, w zależności od potrzeb, i prowadzenie rejestru terenów zagrożonych hałasem,

h) ustalanie wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w związku z ochroną jego zasobów,

i) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na terenie Powiatu, 

j) nakładanie na prowadzących instalację lub użytkowników urządzenia a także na zarządzających drogą, linią kolejową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych,

k) wydawanie, ograniczanie, cofanie i wygaszanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

l) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

m) wydawanie decyzji o nałożeniu obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego,

n) wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla przedsięwzięć będących w kompetencji 

Starosty,

o) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

p) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,

r) kontrola przestrzegania warunków określonych w decyzjach na emisję do powietrza oraz na hałas.

2) w zakresie ochrony przyrody:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody,

b) prowadzenie rejestru przetrzymywanych i hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom przewozu na podstawie umów międzynarodowych oraz wydawanie wypisów z rejestru,

c) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy, 

d) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,

e) wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne oraz ustalaniem odszkodowań za ich usunięcie.

..3) w zakresie ochrony powietrza: 

a) wydawanie decyzji na czasowe wykluczenie instalacji z krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji,

b) wydawanie zezwoleń upoważniających prowadzącego instalację do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji,

c) wydawanie zgody na zakup dodatkowych uprawnień do emisji z rezerwy,

d) wyrażanie zgody (po zasięgnięciu opinii Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji) na pokrycie niedoboru uprawnień do emisji w danym roku z uprawnień przyznanych na rok następny.

..4) w zakresie gospodarki odpadami:

a) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i realizacją powiatowego planu gospodarki odpadami oraz opiniowanie projektów planów wojewódzkich i gminnych,

b) zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

d) wydawanie, ograniczanie, cofanie i wygaszanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

e) wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności, w której wytwarzający odpady narusza przepisy ustawy o odpadach,

f) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz w zakresie zbierania i transportu odpadów,

g) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

h) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,

i) zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,

j) przyjmowanie informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w tym również sytuacji awaryjnych,

k) występowanie z wnioskiem do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków oraz awarii przemysłowych,

l) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów,

m) kontrola przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu na wytwarzanie odpadów.

. 5) w zakresie rolnictwa:

a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, zgodnie z kompetencjami wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

b) wydawanie decyzji o dopuszczaniu reproduktora do rozrodu naturalnego.

6) w zakresie gospodarki wodnej:

a) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych z wyjątkiem, morskich wód wewnętrznych, wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,

b) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wprowadzania powszechnego korzystania z wód,

c) ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody,

d) nadzór nad wykonywaniem obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

e) wydawanie decyzji nakazujących usunięcie drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z terenów znajdujących się w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,

f) wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie do stanu poprzedniego w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu, albo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, robót lub innych czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,

g) ustanawianie stref ochrony urządzeń pomiarowych służb państwowych,

h) wydawanie, ograniczanie, cofanie i wygaszanie pozwoleń wodnoprawnych,

i) zatwierdzanie instrukcji gospodarowania wodą w odniesieniu do pozwoleń wodnoprawnych wydawanych przez Starostę,

j) wykonywanie okresowych przeglądów ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych oraz realizacja tych pozwoleń,

k) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na tworzenie lub likwidację spółek wodnych oraz świadczeń na rzecz spółek wodnych,

l) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,

m) ustalanie wysokości odszkodowań za szkody będące następstwem pozwoleń wodnoprawnych wydawanych przez Starostę,

n) prowadzenie spraw związanych z przejściem w trwały zarząd wód stanowiących własność Skarbu Państwa oraz gruntów pokrytych tymi wodami,

o) kontrola przestrzegania warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.

7) w zakresie rybactwa śródlądowego:

a) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

b) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,

c) wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narządzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

d) rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

e) wnioskowanie o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.

8) w zakresie gospodarki leśnej:

a) wydawanie decyzji o wykonywaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

b) przyznawanie środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,

c) wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

d) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

e) wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawienia tego charakteru w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

f) określanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,

g) wykonanie planów urządzenia lasów dla lasów należących do osób fizycznych,

h) kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzania lasów dla lasów nie należących do Skarbu Państwa,

i) wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach klęsk losowych na wniosek właściciela lasu,

j) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

k) wydawanie decyzji zezwalających na zmianę lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

9) w zakresie gospodarki łowieckiej:

a) wydawanie zezwoleń w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,

b) wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,

c) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

d) wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

.10) w zakresie geologii i górnictwa:

a) udzielanie, wygaszanie i cofanie koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin pospolitych,

b) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,

c) zatwierdzanie projektów prac geologicznych i nadzór nad ich wykonywaniem,

d) nadzór nad prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,

e) gromadzenie i archiwizowanie danych geologicznych,

f) prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem koncesji na rzecz innego podmiotu,

g) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

h) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

i) uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.