• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

XXXI Sesja Rady Powiatu Lęborskiego - 27 marca 2017 r.

Zapraszam na XXXI sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w  Powiecie Lęborskim za 2016 rok.
 6. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2016 roku na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Lęborku.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 rok. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Lęborskiego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017-2025 oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działań w zakresie restrukturyzacji funkcjonalnej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Pieczy Zastępczej w Powiecie Lęborskim na lata 2017-2019 oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego jako Partnera w projekcie partnerskim pn. Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru "Nowy Świat" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz podjęcie uchwały.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Waldemar Walkusz

Tweety użytkownika @PowiatLeborski