• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Pracodawco – przyjmij stażystę!


Powiat Lęborski poszukuje pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem trzymiesięcznych staży dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020)

Staż  należy rozumieć jako nabywanie przez osoby pozostające bez zatrudnienia umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Powiat Lęborski zapewnia:

- stypendium stażowe dla uczestników projektu,

- badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu.

 Zainteresowanych  pracodawców zapraszamy do biura projektu: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 213, e-mail: aktywizacja@starostwolebork.pl, tel. 59 863 28 57.

ZAPROSZENIE DLA PRACODAWCÓW W POWIECIE LĘBORSKIM DO WSPÓŁPRACY


 Powiat Lęborski jako realizator projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020) planuje zorganizowanie szkoleń, kursów oraz staży dla osób nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

            W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety diagnozującej potrzeby pracodawców w powiecie lęborskim. Pozyskane informacje pomogą dostosować oferowane wsparcie w ramach projektu do aktualnych oczekiwań pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Liczymy na Państwa zainteresowanie oraz współpracę na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców naszego regionu, co może przyczynić się również do rozwoju Państwa firmy.

 

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać na adres: aktywizacja@starostwolebork.pl lub złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku. Dodatkowych informacji udziela: Monika Jelińska – Sas, tel. 59 863 28 57. 

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego


Projekt jest jednym z przedsięwzięć negocjowanych od 2013 r. przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka (tzw. MOF Lębork) z Samorządem Województwa Pomorskiego, co zaowocowało wpisaniem przedsięwzięcia do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (tzw. ZPT).
Wartość projektu wynosi: 2.276.240,56 zł, natomiast wartość dofinansowania – 1.934.804,48 zł. Wkład własny zostanie pokryty ze środków gmin, powiatu i stowarzyszenia.
Planowany okres realizacji: kwiecień 2016 – październik 2018 r.

Projekt realizowany będzie przez Partnerstwo:
1. Powiat Lęborski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)
2. Miasto Lębork (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku)
3. Miasto Łeba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie)
4. Gmina Cewice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach)
5. Gmina Nowa Wieś Lęborska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)
6. Gmina Wicko (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku)
7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” w Lęborku (Warsztaty Terapii Zajęciowej).

Projekt skierowany jest do 152 mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w szczególności 75 osób z niepełnosprawnościami, wymagających integracji społecznej oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w celu doprowadzenia do zatrudnienia.
W ramach projektu instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS/MOPS/GOPS) prowadzić będą aktywizację społeczną swoich mieszkańców, którzy następnie będą aktywizowani zawodowo przez Starostwo oraz PCE ZSP. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem będzie prowadziło aktywizację swoich podopiecznych.

Aktywizacja społeczna – organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Lęborku i Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Cewicach i Wicku to m.in.:
• Poradnictwo psychologiczne
• Poradnictwo prawne i obywatelskie
• Skierowanie i sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia
• Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
• Koszty przejazdów na zajęcia
• Wizyty u pracodawców
• Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste
• Integracja społeczna uczestników - np. wyjazdy do kina, wioski tematycznej, teatru, rajd, piknik itp.
Liczba miejsc aktywizacji społecznej u danego Partnera:
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – 32 osoby
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 36 osób
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 20 osób
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 12 osób
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 12 osób
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 30 osób
• Stowarzyszenie Jesteśmy Razem (WTZ) – 10 osób

Aktywizacja zawodowa - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
• Doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, trener pracy, pośrednictwo pracy
• Broker edukacyjny
• Współpraca z pracodawcami
• Kursy / szkolenia specjalistyczne zgodnie ze ścieżką reintegracji, których nie może przeprowadzić PCE ZSP – 28 osób
• Staże / zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców – 93 osoby
• Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia i staże
• Stypendium szkoleniowe i stażowe
• Badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie / staż

Aktywizacja zawodowa - uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
• Kursy, szkolenia - zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji – 55 osób
• Odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych
• Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia.

Tweety użytkownika @PowiatLeborski