• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zdolni z Pomorza

Spotkanie inauguracyjne - "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski"


W dniu 11 października 2017 r. odbyło się spotkanie inaugurujące zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”. Spotkanie zostało zorganizowane dla uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców.

 

Podczas spotkania zorganizowanego w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Lęborku (mieszczącym się w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku) Wicestarosta Elżbieta Godderis omówiła działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. Następnie opiekun pedagogiczno-metodyczny Grzegorz Popin przedstawił zasady realizacji projektu w roku szkolnym 2017/2018, m.in. przedstawił uczestników poszczególnych zajęć dodatkowych w projekcie, przedstawił nauczycieli prowadzących zajęcia, omówił zasady wyjazdów na spotkania akademickie (co najmniej dwa dla każdej grupy) oraz zaprezentował inne formy wsparcia realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i uczelnie wyższe uczestniczące w przedsięwzięciu strategicznym „Zdolni z Pomorza”. Po zakończeniu części oficjalnej nauczyciele prowadzący zajęcia spotkali się z uczniami i ich rodzicami na spotkaniach w grupach dotyczących realizowanych zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.powiat-lebork.com/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zdolni-z-pomorza-2/

Wyławiamy perełki – projekt „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”


 

Projekt „Zdolni z Pomorza” to dwadzieścia sześć projektów, wiele dodatkowych, atrakcyjnych form wsparcia, opieka mentorska, konkurs projektów, ale przede wszystkich 1246 utalentowanych uczniów, objętych wsparciem w ramach projektu. Uczniowie mogą uczestniczyć w spotkaniach akademickich organizowanych przez siedem szkół wyższych na

 

Projekt „Zdolni z Pomorza” to unikatowy w skali kraju pomysł objęcia kompleksową opieką szczególnie utalentowanych uczniów, który został wypracowany w projekcie innowacyjnym realizowanym w latach 2010-2014 przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Obecnie – ponownie korzystając z dostępnych środków unijnych  – samorząd  realizuje wspólnie z pomorskimi powiatami i największymi uczelniami – grupę 26 projektów, w ramach których wszechstronne wsparcie mogą uzyskać zarówno uczniowie uzdolnieni z matematyki, fizyki i informatyki, jaki i ci, którzy posiadają talenty w zakresie nauk przyrodniczych czy kompetencji społecznych, obejmujących takie przedmioty, jak: język polski, historia, filozofia.

Uczniowie mogą wziąć udział w spotkaniach akademickich organizowanych przez uczelnie wyższe (Akademię Morską w Gdyni, Akademię Pomorską w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Uniwersytet Gdański). 

 

Częścią przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza” jest projekt „Zdolni z Pomorza -powiat lęborski”.

W roku szkolnym 2016/2017 były prowadzone zajęcia dodatkowe:

 • dla gimnazjalistów: matematyka (p. Bogusław Kozłowski), fizyka (p. Andrzej Płocharski), informatyka (p. Wojciech Malicki), chemia (p. Joanna Sawińska-Majer), kompetencje społeczne (p. Natalia Zarańska)
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: matematyka (p. Bogusław Kozłowski), fizyka (p. Ireneusz Mańkowski), informatyka (p. Jarosław Leszczyk), biologia (p. Renata Chromczuk), kompetencje społeczne (p. Beata Hrycyk)

 


Miło nam poinformować o sukcesach uczestników projektu w Pomorskiej Lidze Zadaniowej – etap wojewódzki:

 • Chemia, szkoła gimnazjalna – laureatem został Artur Kamieniecki (III miejsce)
 • Fizyka, szkoła gimnazjalna – laureatką została Zuzanna Szybisty (II miejsce)
 • Informatyka, szkoły ponadgimnazjalne – laureatami zostali Maciej Wróblewski (I miejsce) i Jakub Piasecki (II miejsce)

Rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”


Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:

 • obszar matematyki, fizyki lub informatyki
 • obszar biologii lub chemii
 • obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)

 

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):

 • obozy naukowe
 • konkursy indywidualne i zespołowe
 • naukowe konferencje uczniowskie
 • portal edukacyjny
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe)
 • spotkania i warsztaty autorskie

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum
 Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):

 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)

3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
 • warsztaty tematyczne
 • opieka mentorska
 • e-learning

 

Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją:

Rekrutacja dotyczy:

 • uczniów obecnych klas VI szkół podstawowych,
 • uczniów klas I-III gimnazjów
 • uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.

 

Informacja o terminach dot. rekrutacji:

 

REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
14 lipca 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.

 

Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest
w następujących etapach:

 1. złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym
  indywidualnie,
 3. test uzdolnień kierunkowych.

 

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach
i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

 

Planowany terminarz rekrutacji:

 • do 14 lipca 2017 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • do 15 września 2017 r. – badania w PPP
 • 23 września 2017 r. – Test uzdolnień kierunkowych

 

REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
14 lipca 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.

 

Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 3. przekazanie rezultatu projektu,
 4. prezentacja projektów,
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.

 

Planowany terminarz rekrutacji:

 • do 14 lipca 2017 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji
  i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • do 15 września 2017 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
 • do 23 września 2017 r. – przekazanie rezultatów projektów
 • do 7 października 2017 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
 • do 21.10.2016 r. – przygotowanie list rankingowych
 • dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie

 

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
Rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Współpracujemy z Gminami oraz Szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wspierania ucznia szczególnie uzdolnionego!


 W dniu 5 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów gimnazjów i szkół podstawowych dotyczące organizacji systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie lęborskim oraz projektu “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Spotkanie odbyło się w dwóch turach: o godz. 09.00 w GOKiS Wicko – dla Gminy Wicko i Miasta Łeba oraz o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Lęborku - dla Gmin Cewice i Nowa Wieś Lęborska oraz Miasta Lębork.

Program spotkania obejmował następujące punkty:

 1. Otwarcie spotkania – Zebranych przywitały Starosta Lęborski Teresa Ossowska-Szara oraz Wicestarosta Elżbieta Godderis.
 1. System doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie lęborskim – został omówiony przez Panią Bożenę Murawską (doradca zawodowy – konsultant powiatowy, zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”)
  • Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie lęborskim (ankiety dla uczniów, dyrektorów szkół, doradców zawodowych).
  • Plan wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.
  • Identyfikacja osób zajmujących się problematyką doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach.
  • Program nauczania na poszczególnych poziomach edukacji, obszary celów szczegółowych.
  • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (wprowadzenie).
  • Poradnictwo indywidualne w PPP w Lęborku (opinie i orzeczenia).
  • Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.
  • Udział Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w realizacji zadań doradztwa zawodowego i wspieranie działań konsultanta wojewódzkiego i konsultantów powiatowych województwa pomorskiego.
 1. Projekt “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” – został przedstawiony przez Grzegorza Popina (opiekuna pedagogiczno-dydaktycznego w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”)
  • Omówienie form wsparcia na rok szkolny 2017/2018.
  • Omówienie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

 

Współpraca Powiatu Lęborskiego z Gminami leżącymi na obszarze powiatu (w tym szkołami gimnazjalnymi i podstawowymi) ma przyczynić się do kompleksowego wsparcia uczniów w celu umożliwienia im świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz w celu umożliwienia „szlifowania talentów” poprzez dodatkowe formy wsparcia.

 

Projekty „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” oraz „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja uzupełniająca dla uczniów/uczennic do projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”


Na podstawie § 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” (na rok szkolny 2016/2017) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ogłasza się rekrutację uzupełniającą dla uczniów/uczennic gimnazjum (klasy 1-3) i szkół ponadgimnazjalnych (klasy 1-3), która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

Obszar wsparcia, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca:

 • obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza”


Powiat Lęborski rozpoczął nabór do projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.

 

Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:

 • obszar matematyki, fizyki lub informatyki
 • obszar biologii lub chemii
 • obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)

 

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):

 • obozy naukowe
 • konkursy indywidualne i zespołowe
 • naukowe konferencje uczniowskie
 • portal edukacyjny
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe)
 • spotkania i warsztaty autorskie

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):

 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo--technologicznych, spotkania z naukowcami)

3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
 • warsztaty tematyczne
 • opieka mentorska
 • e-learning

 

Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją:

Rekrutacja dotyczy:

 • uczniów obecnych klas VI szkół podstawowych,
 • uczniów klas I-III gimnazjów
 • uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.

 

Informacja o terminach dot. rekrutacji:

 

REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie 10 czerwca 2016 r. - 24.06.2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 14A.

 

Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,
 3. test uzdolnień kierunkowych.

 

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

 

Planowany terminarz rekrutacji:

 • przygotowania (m.in. akcja informacyjna) – do 9 czerwca 2016 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – 10.06.2016 r.
 • do 24 czerwca 2016 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • 25.06.2016 – 15.09.2016 r. – badania w PPP
 • do 15.10.2016 r. – Test uzdolnień kierunkowych
 • do 21.10.2016 r. – przygotowanie list rankingowych

 

REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie 10 czerwca 2016 r. - 24.06.2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 14A.

 

Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 3. przekazanie rezultatu projektu,
 4. prezentacja projektów,
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.

 

Planowany terminarz rekrutacji:

 • przygotowania (m.in. akcja informacyjna) – do 9 czerwca 2016 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – 10.06.2016 r.
 • do 24 czerwca 2016 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • 25.06.2016 – 15.09.2016 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
 • do 30.09.2016 r. – przekazanie rezultatów projektów
 • do 15.10.2016 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
 • do 21.10.2016 r. – przygotowanie list rankingowych
 • dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie

 

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. REKRUTACJI:

Zapraszamy serdecznie Burmistrzów, Wójtów, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za edukację,  Dyrektorów szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień na spotkanie informacyjne dotyczące szczegółów rekrutacji do projektu dnia 09.06.2016 r. na godz. 13:30 (sala Audiowizualna ZSM-I, ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku).

 

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” – uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 152/2016 z 25.05.2016 r.
 • wzory wymaganych dokumentów:
  • wniosek
  • arkusz nominacji
  • oświadczenie,
 • Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, umożliwiających rekrutację w trybie „Otwartych drzwi”
 • Ulotka
 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dniu 09.06.2016 r.
 • Katalog propozycji tematycznych projektów kwalifikacyjnych

Zdolni z Pomorza


Celem projektu jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez  właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy.

 

Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:

 • obszar matematyki, fizyki lub informatyki

 • obszar biologii lub chemii

 • obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)

 

 

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Wartość projektu: 580.620,38 zł, w tym dofinansowanie dla Powiatu Lęborskiego 551.589,36 zł, wkład własny wniesiony przez Samorząd  Województwa Pomorskiego 29.031,02 zł.

 

W realizację projektu w imieniu Powiatu Lęborskiego zaangażowani będą:

 1. Starostwo Powiatowe w Lęborku – realizacja, koordynacja i zarządzanie

 2. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku – pełniący funkcję Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego

 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku – wsparcie psychologiczne oraz rekrutacja uczniów

 

 

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):

 • obozy naukowe

 • konkursy indywidualne i zespołowe

 • naukowe konferencje uczniowskie

 • portal edukacyjny

 • warsztaty specjalistyczne (projektowe)

 • spotkania i warsztaty autorskie

 

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):

 • zajęcia pozalekcyjne

 • warsztaty rozwijające kreatywność

 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia

 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo--technologicznych, spotkania z naukowcami)

 

3. akademickich formy wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie

 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)

 • warsztaty tematyczne

 • opieka mentorska

 • e-learning

Grupę docelową Projektu stanowią uczniowie szczególnie uzdolnieni, ich nauczyciele, psychologowie i pedagodzy oraz rodzice/opiekunowie.

Tweety użytkownika @PowiatLeborski