Strona główna -> Przydatne linki -> Jednostki organizacyjne -> Służby, instytucje i straż w Lęborku -> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

PCPR w Lęborku
kierownik Zdzisław Korda
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
tel.: 0-(prefix)59-8628-106, fax. 0-(prefix)59-8621-406
e-mail: pcpr.lebork@interia.pl

Godziny przyjęć:
PCPR czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. poniedziałek 7.30 – 15.30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

PCPR w Lęborku działa na podstawie:
1.Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. )
2.Uchwały nr III/20/98 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30.12.1998 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje cele i zadania należące do kompetencji powiatu jak i zadania zlecone przez administrację rządową na podstawie ustaw:
1. z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej z późn. zm.,
2. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z późn. zm.,
1. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego z późn. zm.,

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu pomocy społecznej należy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje cele i zadania należące do kompetencji powiatu jak i zadania zlecone przez administrację rządową na podstawie ustaw:
 1. zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,
 2. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 3. organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
 4. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
 5. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 6. zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
 7. doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
 8. finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia
 9. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
 10. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze,
 11. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
 12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
 13. realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez PCPR na terenie powiatu należy:
 1. organizowanie i zapewnianie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. pomoc uchodźcom
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych należy:
 1. realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  • rehabilitacji społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
  • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w realizacji programów, o których mowa w pkt 1,
 3. udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,
 4. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 5. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
 7. dofinansowanie:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 8. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 9. wydawanie na podstawie art. 8 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 10. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
 11. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
 12. wydawanie legitymacji i innych dokumentów poświadczających uprawnienia osób niepełnosprawnych

W zakresie swoich zadań współpracujemy z:
 1. Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 2. Sądem Rejonowym,
 3. Dyrektorami placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 4. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
 5. Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym,
 6. Innymi Powiatowymi Centrami Pomocy Społecznej,
 7. Policją,
 8. Szkołami Podstawowymi, Gimnazjami i Szkołami Ponadgimnazjalnymi,
Kierownik PCPRmgr Zdzisław Kordapokój 233
Główna KsięgowaDanuta Lewandowskapokój 234
Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychinspektor mgr Justyna Jasikpokój 25
pracownik socjalny mgr Agnieszka Dynysiuk
Zespół Wybranych Grup Społecznychpracownik socjalny mgr Marta Białapokój 26
pracownik socjalny mgr Sylwia Bielamowicz - Kapel
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Starszy administrator mgr Natalia Fąkowicz - Klemp pokój 27, 28, 29
inspektor mgr Bogusława Lis - Zielińska
Zespół Pomocy Instytucjonalnej Aspirant pracy socjalnej mgr Przemysław Hawrutopok 237
Starszy Administrator pełniąca obowiązki mgr Bogusława Lis - Zielińska pokój 235
Specjalista ds. finansowo - księgowychBogusława Pruszakpokój 234
Radca prawnymgr Bożena Bodnarpokój 235
informatykGrzegorz Włodarczykpokój 25

Zespół Wspierania Grup Społecznych (Rodziny Zastępcze):
Zajmuje się m.in. zbieraniem dokumentacji oraz przygotowywaniem decyzji dotyczących:
 • wysokości odpłatności rodzicom naturalnym za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych,
 • przyznawania wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Podstawa pomocy pieniężnej wynosi 1647,00 złotych.
Rodziny zastępcze prowadzone są na podstawie postanowienia sądu rodzinnego lub umowy cywilno prawnej. Terminy wypłat pomocy miesięcznej dla rodziny zastępczej: do 10 każdego miesiąca
  Wymagane dokumenty:
 1. Postanowienie sądu
 2. Skrócony akt urodzenia dziecka z poświadczeniem stałego zameldowania
 3. Zaświadczenia stwierdzające dochód dziecka (wyroki alimentacyjne lub odcinki z funduszu alimentacyjnego, decyzje ZUS lub KRUS, jeśli dziecko ma uprawnienia do renty rodzinnej, decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny)
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 5. Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia dziecka
 6. PESEL dziecka
 7. Zaświadczenia o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 8. Zaświadczenie ze szkoły
 9. Numer konta bankowego opiekunów
 10. Dowody osobiste opiekunów
Ponadto opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia dziecka/i do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zespół Wspierania Grup Społecznych (Pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych):
Zajmuje się m.in. zbieraniem, dokumentacji oraz przygotowywaniem decyzji dotyczących przyznawania dla pełnoletnich wychowanków pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz pomocy na usamodzielnienie w formie rzeczowej. Pełnoletni wychowanek zostaje objęty pomocą mającą na celu jego życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:
 • pieniężną na usamodzielnienie (w zależności od czasu przebywania w rodzinie zastępczej)
 • pieniężną na kontynuowanie nauki (w wysokości 30% podstawy)
 • na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Terminy wypłat pomocy na kontynuowanie nauki: do 10 każdego miesiąca
  Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki lub usamodzielnienie
 2. Opracowany wspólnie z opiekunem program usamodzielnienia
 3. Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki.
 4. Zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji programu usamodzielnienia
 5. Zaświadczenia o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 6. Numer konta bankowego
 7. Dowód osobisty
Zespół Pomocy Instytucjonalnej (Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka i inne placówki):
Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby wymagające całodobowej opieki (z wyjątkiem domów dla bezdomnych i dla samotnych matek), którym właściwy, według miejsca zamieszkania, ośrodek pomocy społecznej oraz najbliższa rodzina nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki, mimo czynionych starań w tym zakresie. Dodatkową okolicznością przesądzającą o umieszczeniu w domu pomocy społecznej może być wiek, sytuacja życiowa, warunki rodzinne, mieszkaniowe i materialne kandydata. W tej sprawie konieczny jest pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego (podpisany w obecności pracownika socjalnego) oraz opinia lekarska (na odpowiednim druku) i wywiad środowiskowy potwierdzający potrzebę przydzielenia miejsca w odpowiednim domu. Akta sprawy skompletowane w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się w DPS-ie stanowią podstawę dla PCPR do wydania decyzji o umieszczeniu oraz decyzji odpłatności za pobyt w tym domu.

Opłata miesięczna wynosi 70% dochodu osoby umieszczonej, nie więcej niż 200% kryterium dochodu.

Domy Dziecka:
Pracownik na mocy postanowienia sądu rodzinnego wystawia skierowanie do domu dziecka właściwego dla jego wieku.
  Wymagane dokumenty:
 • Postanowienie sądu
 • Skrócony akt urodzenia dziecka z poświadczeniem stałego zameldowania
 • Zaświadczenia stwierdzające dochód dziecka (wyroki alimentacyjne lub odcinki z funduszu alimentacyjnego, decyzje ZUS lub KRUS, jeśli dziecko ma uprawnienia do renty rodzinnej)
 • Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia dziecka
 • PESEL dziecka
 • Wywiad środowiskowy
 • Dokumentacja szkolna
Powiatowy Dom dla Matki:
Dom jest placówką udzielającą pomocy i wsparcia kobiecie z terenu naszego powiatu w trudnej sytuacji życiowej (będącej w ciąży i z małym dzieckiem). Na wniosek ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby oraz prośby zainteresowanej PCPR kieruje do Powiatowego Domu dla Matki. Dla osoby przebywającej w placówce sporządzany jest indywidualny kontrakt określający czas pobytu ,zadania i cele, które w tym czasie będą realizowane oraz zobowiązanie pensjonariuszki do przestrzegania zasad ustalonych zewnętrznym regulaminem.

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze: Na terenie powiatu istnieją 3 środowiskowe ogniska wychowawcze. Środowiskowe ogniska wychowawcze prowadzone są na mocy porozumienia pomiędzy Ogniskami a Powiatem. Adresy Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w tabeli poniżej.
NazwaAdresilość miejsc
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 1 - TPD przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczymul. Reja 18, 84-300 Lębork, tel. 59 86-21-57740
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 2 - TPD przy Powiatowej Komendzie Policjiul. Toruńska 5, 84-300 Lębork, tel. 59 86-34-900 w. 84530
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "Betlejem" - "Civitas Christana" przy Domu Fatimskim Pl. Kopernika 6, 84-300 Lębork, tel. 59 8622 64530

Usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka i młodzieżowe ośrodki wychowawcze) i inne:

Realizowana jest przez Centrum poprzez przyznawanie świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej, oczywiście po spełnieniu pewnych warunków. Pierwszą formą pomocy finansowej jest pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, którą przyznaje się po ustaleniu indywidualnego planu usamodzielnienia następnie kontynuuje po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia potwierdzającego kształcenie w gimnazjum, szkole ponadgminnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej do 25 roku życia. Druga forma pomocy pieniężnej, tj. środki finansowe na usamodzielnie nie mają służyć podopiecznym na polepszenie warunków mieszkaniowych, rozpoczęcie działalności zarobkowej, podnoszenie kwalifikacji lub zdobycie wykształcenia.
Może być wypłacona w zależności od potrzeb, jednorazowo bądź w częściach, w terminach ustalonych w programie usamodzielnienia. Wysokość jednorazowej pomocy uzależnia się od okresu, w którym dziecko przebywało w rodzinie zastępczej lub placówce oraz od rodzaju placówki, którą opuszcza. Kwoty te wynoszą odpowiednio:
  Opuszczający placówkami socjalizacyjne lub rodzinne, lub domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, otrzymują:
 • 400% podstawy, gdy w placówce przebywali co najmniej 3 lata
 • 200% podstawy, gdy w placówce przebywali od 2 do 3 lat
 • 100% podstawy, gdy w placówce przebywali od roku do dwóch lat
  Opuszczający, placówkę resocjalizacyjną, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, otrzymują:
 • 300% podstawy, gdy w placówce przebywał 3 lata,
 • 200% podstawy, gdy w placówce przebywał od 2 do 3 lat,
 • 100% podstawy, gdy w placówce przebywał od roku do dwóch lat,
Osoby, które opuściły wyżej wymienione placówki bądź rodziny zastępcze otrzymują również pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy.

Natomiast wartość pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych niepełnosprawnych, które mają ustalony na podstawie odrębnych przepisów umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, ustala się w wysokości równowartości 300% podstawy.
Wyżej wymienioną pomoc PCPR realizuje poprzez pomoc w dokonaniu zakupów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, zakup urządzeń domowych, pomocy naukowych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu, który może być pomocny w podjęciu zatrudnienia. Terminy wypłat pomocy na kontynuowanie nauki: do 10 każdego miesiąca
  Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie , pomocy rzeczowej na zagospodarowanie lub pomoc na kontynuowanie nauki
 2. Indywidualny plan usamodzielnienia
 3. Opracowany wspólnie z opiekunem program usamodzielnienia
 4. Postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce bądź rodzinie zastępczej
 5. Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w przypadku ubiegania się o stosowną pomoc
 6. Zaświadczenia o dochodach wychowanka i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (pomocy pieniężnej, na kontynuowanie nauki)
 7. Zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji programu usamodzielnienia
 8. Numer konta bankowego
 9. Dowód osobisty

Zespół Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
O dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:
 1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
 2. w roku realizacji zadania nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 4. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 5. przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 6. zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje;
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna jeżeli:
 1. wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna,
 2. opiekun:
  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
  • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej
  Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
Wnioski przyjmowane są przez cały rok i będą realizowane do momentu wyczerpania limitu środków określonego w Uchwale Rady Powiatu.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
  O dofinansowanie ze środków PFRON tych zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:
 1. na likwidację barier architektonicznych:
  • osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
  • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Wnioski przyjmowane są przez cały rok i będą realizowane do momentu wyczerpania limitu środków określonego w Uchwale Rady Powiatu.

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
 1. osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty: 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  Wnioski przyjmowane są przez cały rok i będą realizowane do momentu wyczerpania limitu środków określonego w Uchwale Rady Powiatu.
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
  Wymagane dokumenty do uzyskania dofinansowania:
 • wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważne

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne.

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Wnioski przyjmowane są przez cały rok i będą realizowane do momentu wyczerpania limitu środków określonego w Uchwale Rady Powiatu.
  Wymagane dokumenty do uzyskania dofinansowania:
 • wniosek o dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego lub środka pomocniczego,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do lat 16) lub o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 lat),
 • faktura wystawiona na osobę niepełnosprawną lub dziecko niepełnosprawne na zakup lub naprawę przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, wyszczególniająca koszt całkowity, kwotę opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego wnioskodawcy.
 • kopia aktualnego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze lub kartę zaopatrzenia comiesięcznego potwierdzonego przez NFZ

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Wydawanie kart parkingowych:

O wydanie karty parkingowej mogą ubiegać się osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu uszkodzenia narządu ruchu oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawierające wskazanie do wydania karty parkingowej.
  Wymagane dokumenty:
 • Wniosek
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności w przypadku dzieci i młodzieży
 • Dowód wpłaty opłaty za kartę parkingową

REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej.

Osoba niepełnosprawna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej.
  Pożyczka może być udzielona na:
 • podjęcie działalności po raz pierwszy
 • ponowne podjęcie działalności, jeśli do dnia wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo cofnięcia koncesji - w odniesieniu do działalności gospodarczej, lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej upłynęło co najmniej 6 miesięcy.
Osoba niepełnosprawna może otrzymać pożyczkę tylko raz oraz pod warunkiem, że nie korzysta aktualnie z pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy.
Pożyczka może być udzielona do wysokości trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
  Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej oraz
 2. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kserokopia aktualnego orzeczenia KIZ lub kserokopia orzeczenia innego uprawnionego organu rentowego (oryginał do wglądu).
 3. Wynik badania przydatności zawodowej (zaświadczenie lekarza z zakresu medycyny pracy bądź zespołu orzekającego stwierdzającego możliwość prowadzenia samodzielnie deklarowanej działalności gospodarczej albo rolniczej).
 4. Kopia dokumentu informująca o kwalifikacjach zawodowych wnioskodawcy (podać nazwę dokumentu np. świadectwo szkolne, dyplom uczelni lub zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego).
 5. Informacja z ośrodka pomocy społecznej o nie korzystaniu z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
 6. Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające status osoby pozostającej bez pracy oraz fakt nie korzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej z Funduszu Pracy.
 7. Aktualny odcinek renty (w przypadku rentobiorcy).
 8. Charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia (zał. nr 1 do wniosku).
  Kalkulacja wydatków niezbędnych na uruchomienie działalności, środków własnych oraz innych źródeł finansowania (zał. nr 2 do wniosku).
 9. Specyfika i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej pożyczki (zał. nr 3 do wniosku).
 10. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 6 m-cy przed datą złożenia wniosku.
 11. Oświadczenie wnioskodawcy i jego współmałżonka o posiadaniu zadłużenia (pod rygorem przewidzianym art.247 § 1 kk).
 12. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha w przypadku wnioskodawcy zamierzającego podjąć działalność rolniczą.
 13. Zaświadczenia poręczycieli w przypadku poręczenia cywilnego.
 14. Dokument dotyczący lokalu, w którym wnioskodawca chce uruchomić działalność gospodarczą.
 15. Inne dokumenty niezbędne w celu prawidłowego złożenia wniosku.

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej.

 • Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie, jeżeli: nie korzystała z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • taka pożyczka została spłacona lub w całości umorzona. Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez Starostę z osobą niepełnosprawną.
Wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane jest w całości przez Powiatowy Urząd Pracy. Szkolenia osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Powiatowy Urząd Pracy inicjuje i organizuje szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej.
Wnioski przyjmowane są przez cały rok i będą realizowane do momentu wyczerpania limitu środków określonego w Uchwale Rady Powiatu.

Przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające warunki określone poniżej, może otrzymać na wniosek ze środków PFRON zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.
  Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
 1. bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy,
 2. pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.
Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
  Dokumenty wymagane:
 • wniosek dla ubiegającego się o zwrot ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (PFRON) oraz
 • kopia dokumentu poświadczającego prawną formę istnienia zakładu:
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
  • wyciąg z rejestru handlowego i aktu notarialnego - w przypadku osób prawnych,
  • umowa spółki cywilnej potwierdzona w urzędzie skarbowym,
  • w szczególnych przypadkach koncesja lub pozwolenie na prowadzenie działalności,
 • kopia dokumentu określającego tytuł prawny do lokalu, w którym mają zostać utworzone nowe (przystosowane istniejące) stanowiska pracy,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników,
 • dokumenty z urzędu skarbowego:
  • dla osób opłacających zryczałtowany podatek - informacja o wysokości opłaty,
  • decyzja o ewentualnym zwolnieniu z podatków,
  • osoby fizyczne - zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami i o wysokości dochodów i obrotów,
  • osoby prawne - sprawozdanie finansowe za rok poprzedni i bieżący oraz zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami,
 • sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (F-01) za okres dwóch ubiegłych lat oraz za rok bieżący,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu w wojewódzkim urzędzie statystycznym i nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
 • kopia deklaracji wpłat na PFRON z ostatniego miesiąca obowiązku dokonania wpłaty (dotyczy zakładów pracy zobowiązanych do wpłat na PFRON),
 • charakterystyka nowych (przystosowanych istniejących) stanowisk pracy - załącznik nr 1 do wniosku,
 • opinia powiatowego urzędu pracy, dotycząca możliwości skierowania do pracy na każde nowe lub przystosowane istniejące stanowisko pracy zarejestrowanych osób niepełnosprawnych - załącznik nr 1 do wniosku,
 • sprawozdanie ze stanu zatrudnienia za okres sześciu miesięcy przed wystąpieniem o zwrot kosztów - załącznik nr 2 do wniosku,
 • inne dokumenty mogące świadczyć na korzyść wnioskodawcy,
 • inne dokumenty wymagane przez starostę

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy,
 • wydawanie orzeczeń o umorzeniu postępowania,
 • prowadzenie postępowania odwoławczego,
 • wydawanie legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,
 • sporządzanie i archiwizacja wymaganej dokumentacji.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi poradnictwo prawne:
mgr Bożena Bodnar- radca prawny - w każdą środę w godzinach 13:00 - 15:00

Do pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie można się zwrócić w każdej sytuacji wymagającej pomocy i wsparcia, a szczególnie, kiedy zachodzi potrzeba:

 • uzyskania pomocy materialnej dla osób i rodzin zgodnie z obowiązującymi kryteriami określonymi w ustawie o pomocy społecznej,
 • uzyskania pomocy materialnej dla osób, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej, czy zdarzenia losowego, rodzin zastępczych
 • wszczęcia postępowania w celu uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej,
 • uzyskania miejsca w domu dla osób bezdomnych,
 • wszczęcia postępowania w celu uzyskania miejsca w domu dla samotnych matek,
 • uzyskania pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie poprzez: udzielanie różnego rodzaju wsparcia, informacji prawnych
 • uzyskania pomocy w sytuacji, gdy konieczne jest zorganizowanie opieki zastępczej i uzyskanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
Działalność PCPR polega zatem na szeroko rozumianej interwencji kryzysowej, której nieodłączną częścią pozostaje poradnictwo specjalistyczne skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Lipiec 2015
PnWtŚrCzPtSoNi
1 2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  31


Ostrzeżenia meteorologiczne dla Polski Mapa ostrzeżeń dla Polski

Partnerski Powiat

Powiat Brzeski


Projekty UE

Spotkanie w ramach Biura Mentoringu – czerwiec 2015
Spotkanie Grupy Wsparcia w ramach Biura Mentoringu – najbliższe spotkanie 20 czerwca 2015 roku o godz. 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia EDUQ przy ul. Krzywoustego 1 (budynek dawnego ZWARU), w sali nr 128-129.

Zakończenie szkolenia dla Mentorów
W dniu 31 maja 2015 roku zakończone zostało szkolenie dla dziewięciu Mentorów z województwa pomorskiego z zakresu usług Biura Mentoringu. Szkolenie w wymiarze 72 godzin miało na celu profesjonalne przygotowanie konkretnych osób do prowadzenia mentoringu i wyzwań z nim związanych.

Seminarium w Pruszczu Gdańskim – ostatnie z cyklu seminariów upowszechniających na terenie województwa pomorskiego
Dnia 13 maja o godz. 10:00 w Hotelu Chopin w Pruszczu Gdańskim, odbyło się ostatnie z cyklu seminariów upowszechniających na terenie województw pomorskiego organizowanych w ramach projektu innowacyjnego testującego „Droga do samodzielności”.

Seminarium upowszechniające w Kościerzynie
W dniu 8 maja o godz. 10:00 w Hotelu Bazuny w Kościerzynie, odbyło się seminarium upowszechniające wypracowany w ramach projektu „Droga do samodzielności”

Seminarium upowszechniające w Gdyni
W dniu 27 kwietnia o godz. 10:00 w Hotelu Hotton w Gdyni, odbyło się kolejne seminarium upowszechniające wypracowany w ramach projektu „Droga do samodzielności”