Transmisje z sesji Rady Powiatu

 

 

 

Archiwalne transmisje z sesji Rady znajdują się na stronie esesja.tv - link

 


KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Powiaty są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lęborku  z siedzibą w 84-300 Lębork przy ulicy Czołgistów 5 jest Starosta Lęborski. Starostwo Powiatowe, z mocy ustawy o samorządzie powiatowym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Starosty Powiatowego w Lęborku.

Starosta Lęborski, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem email: iodo@starostwolebork.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów powiatu zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu, radni Rady Powiatu w Lęborku, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Administrator Danych Osobowych

Starosta Lęborski

Alicja Zajączkowska