Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu lęborskiego

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.  Co do zasady osoba uprawniona może skorzystać z ww. wsparcia osobiście w wyznaczonych punktach.

Jedynie osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20) mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Informacja o działalności punktów npp, npo na terenie powiatu lęborskiego

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Zapisy na porady są prowadzone zgodnie z zasadą równomiernego obciążenia dyżurów w punktach.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Wizytę można umówić pod nr telefonu: 59 8632 805  lub 59 8632 810 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki od 7.30 do 16.00; wtorki, środy, czwartki od 7.30 do 15.30; piątki od 7.30 do 15.00.

Wykaz punktów:

 1. nieodpłatna pomoc prawna – pomoc świadczy adwokat oraz radcowie prawni:

Lębork, ul. Czołgistów 5:

 

 •     poniedziałek w godz. od 14.00 do 18.00 – pomoc świadczy radca prawny,
 •     wtorek w godz. od 8.00 do 12.00 – pomoc świadczy adwokat,
 •     środa w godz. od 14.15 do18.15 – pomoc świadczy radca prawny,
 •     czwartek w godz. od 9.00 do 13.00 – pomoc świadczy radca prawny,
 •     piątek (z wyłączeniem pierwszego piątku miesiąca) w godz. od 14.15 do18.15 – pomoc świadczy radca prawny.

Łeba, ul. Kościuszki 90:

 •     poniedziałek w godz. od 10.00 do 14.00 (z wyłączeniem trzeciego poniedziałku miesiąca)- pomoc świadczy radca prawny,
 •     wtorek w godz. od 10.00 do 14.00 - pomoc świadczy radca prawny,
 •     środa w godz. od 15.00 do 19.00 - pomoc świadczy radca prawny,

Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24:

 •     czwartek w godz. od 7.30 do 11.30 - pomoc świadczy radca prawny,
 •     piątek w godz. od 7.30 do 11.30 - pomoc świadczy radca prawny,

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – pomoc świadczą doradcy obywatelscy:

Lębork, ul. Czołgistów 5:

 • poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 – pomoc świadczy doradca obywatelski,
 • wtorek (z wyłączeniem drugiego wtorku miesiąca) w godz. od 14.00 do 18.00 – pomoc świadczy doradca obywatelski,
 • środa w godz. od 9.00 do 13.00 – pomoc świadczy doradca obywatelski,
 • czwartek w godz. od 14.00 do18.00 – pomoc świadczy doradca obywatelski,
 • piątek w godz. od 9.00 do 13.00 – pomoc świadczy doradca obywatelski.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

3. nieodpłatna mediacja – pomoc świadczą mediatorzy wpisani na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub wpisani na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego:

Lębork, ul. Czołgistów 5:

 • pierwszy piątek miesiąca w godz. od 14.00 do18.00 – pomoc świadczy mediator,
 • drugi wtorek miesiąca od 14.00 do18.00 – pomoc świadczy mediator,
 • trzeci poniedziałek miesiąca od 14.00 do18.00 – pomoc świadczy mediator,

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ww. oświadczenia nie składa osoba uprawniona, która w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego korzysta ze wsparcia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Ponadto osoba taka przedstawia:

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, tym może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. 

Ww. osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z niąw umówionym terminie.

 

Opinie osób uprawnionych

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji jest uprawniona do wyrażenia swojej opinii na temat udzielonego wsparcia poprzez wypełnienie karty pomocy B, którą przekaże jej udzielający wsparcia po jego zakończeniu.

Karta pomocy B może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego na adres meilowy starostwo_lebork@poczta.onet.pl

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork lub telefonicznie: 59 8632 805.

Konkursy dla NGO

 

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna