Plan Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych Zamiejskich

Plan Zimowego Utrzymania Dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku

TECHNICZNY PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH ZAMIEJSKICH W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023

 

KIEROWCO PAMIĘTAJ!

Akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite usuwanie.

ŻYCZYMY BEZPIECZNEJ DROGI!

 

SPIS TREŚCI

 1. Uchwała Nr 56/2003 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.11.2003 r. w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku.
 2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 56/2003 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.11.2013 r. – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku
 3. Opis techniczny.
 4. Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych w IV standardzie (załącznik Nr 1).
 5. Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych w V standardzie (załącznik Nr 2).
 6. Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych w VI standardzie (załącznik Nr 3).
 7. Wykaz dróg powiatowych wyłączonych z zimowego utrzymania (załącznik Nr 4).
 8. Wykaz telefonów osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej (załącznik Nr 5).
 9. Mapka z podziałem na standardy zimowego utrzymania (załącznik Nr 6)

PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA  DRÓG POWIATOWYCH

NA TERENIE POWIATU LĘBORSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023

 

OPIS TECHNICZNY

1. WSTĘP

  Zimowe utrzymanie dróg obejmuje zakres prac mających na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego spowodowanych takimi zjawiskami  atmosferycznymi jak opady śniegu , deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością jezdni. Usuwanie oraz łagodzenie skutków tych zjawisk stanowi statutową działalność Zarządu Dróg Powiatowych.

 Plan zimowego utrzymania dróg na sezon 2022/2023 zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania ciągów dróg powiatowych oraz utrzymanie tych standardów w okresie trwania całego sezonu zimowego.

              Planowane standardy i zakres robót przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych odpowiadają najważniejszym potrzebom ruchu, wielkości środków finansowych oraz możliwości wykonawczych wynikających z ilości posiadanego sprzętu przez Zarząd Dróg Powiatowych.

 

2. STANDARDY PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH

               W oparciu  o załącznik Nr 1do Uchwały Nr 56/2003 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.11.2003 r. określający wytyczne klasyfikowania dróg do celów standaryzacji zimowego utrzymania dróg, planem zimowego utrzymania objęto wszystkie drogi powiatowe po których odbywa się regularna komunikacja zbiorowa oraz dowozy dzieci do szkół o łącznej długości 194,716 km w IV, V i  VI

(w tym 2,073 km ścieżka pieszo-rowerowa) standardzie zimowego utrzymania.

              Wykazy dróg powiatowych w poszczególnych standardach oraz nieobjętych planem zimowego utrzymania stanowią załączniki do niniejszego opracowania.

 

Długość dróg powiatowych w poszczególnych standardach zimowego utrzymania w sezonie 2022/2023

L.p.

Standard

Długość dróg w km

1.

IV

110,076

2.

V

79,311

3.

VI

3,256

4.

Ścieżka pieszo-rowerowa

2,073

RAZEM

194,716

5.

nie objęte planem

2,840

 

RAZEM

197,556

 

 

3. ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH       

               Na drogach zaliczonych do standardu IV jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości, śliskość zimowa likwidowana w miejscach wyznaczonych  t.j. :

- skrzyżowania z drogami

- skrzyżowania z PKP

- łuki poziome oraz łuki pionowe i odcinki o pochyleniu > 4%

- przystanki autobusowe

- na wysokości budynków użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, świetlice)

- inne miejsca, w zależności od warunków lokalnych i atmosferycznych na odcinkach 

  decydujących o możliwości ruchu

przy użyciu mieszanek żwirowo-solnych 20%. Zakładany czas odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów i wystąpienia zjawiska śliskości.

               W standardzie V jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, śliskość zimowa likwidowana w miejscach wyznaczonych t.j. :

- skrzyżowania z drogami

- skrzyżowania z PKP

- łuki poziome oraz łuki pionowe i odcinki o pochyleniu > 4%

- przystanki autobusowe

- na wysokości budynków użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, świetlice)

- inne miejsca, w zależności od warunków lokalnych i atmosferycznych na odcinkach  

  decydujących o możliwości ruchu

 przy użyciu mieszanek żwirowo-solnych 20%  W trudnych warunkach atmosferycznych odśnieżany będzie jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Zakładany czas odśnieżania dróg

16 godzin a zwalczania śliskości 8 godzin

              W standardzie VI odśnieżanie i zwalczanie śliskości będzie prowadzone interwencyjnie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZD.

              Na drogach powiatowych objętych zimowym utrzymaniem mogą wystąpić utrudnienia i krótkotrwałe przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od stanu zjawiska i czasu jego trwania. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) umożliwiających osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego, organizację pracy wtedy planuje się dostosować do aktualnie zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania.

 

Wykaz planowanego sprzętu do prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

L.p.

Wyszczególnienie

 

Planowana

ilość

Sprzęt do odśnieżania dróg

1.

Pługi odśnieżne

Lekkie

1

średnie

4

ciężkie

1

2.

Równiarka

1

Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej

3.

Posypywarka STRATOS

1

4.

Posypywarka OZAMET

3

 

Planowana ilość materiałów do zwalczania śliskości zimowej przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

L.p.

Wyszczególnienie

Ilość

Mg

 

 

1.

 

Mieszanka żwirowo solna 20 %

 

1200

 

 

 

 

4. ORGANIZACJA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I SYSTEM INFORMACYJNY

           Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku koordynuje pracami zimowego utrzymania dróg powiatowych  na terenie trzech Gmin: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko z wyłączeniem dróg krajowych, wojewódzkich oraz ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lęborka( zadanie przekazane na mocy porozumienia do Gminy Miasto Lębork).

    W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych dyżurny Kierownik służby drogowej wzywa zakontraktowany sprzęt i prowadzi akcję w zakresie odśnieżania i likwidacji  śliskości. Zamawianie sprzętu dokonywane będzie wg potrzeb, najczęściej jednak w godz. od 4.00 do 15.00.

    Przy założeniu przeciętnych warunków zimowych przewidujemy  pracę sprzętu w zmiennym czasie pracy , tj.  4.00 – 20.00, a w przypadku prognozy pogody zapowiadającej wystąpienie zjawisk: gołoledź, lodowica marznące opady deszczu w godz. 20.00- 24.00 wprowadzany  jest dyżur posypywarki w celu natychmiastowej likwidacji niekorzystnych zjawisk.

      Bezpośrednią akcją zimową, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych prowadzi Kierownik służby drogowej Henryk Rutkiewicz tel.697 087 103

       W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku , ul. Czołgistów 5 A  mieści się centrum informacyjno- dyspozycyjne w godz. 7.00 – 15.00, telefon dyżurny (59)86-23-987 poza wyznaczonym czasie tel. 697 087 103,  537 179 935

 

 

5. UWAGI KOŃCOWE

                        Zimowe utrzymanie dróg wymaga od służb drogowych zapewnienia warunków przejazdu w stopniu umożliwiającym płynność ruchu i jego bezpieczeństwo. Zadanie to jest trudne do wykonania, gdyż zarówno opady śnieżne jak i śliskość zimowa mają charakter żywiołu. Służba drogowa nie jest w stanie całkowicie go zwalczyć, lecz może jedynie łagodzić jego następstwa.

                        Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne , w czasie korzystania z dróg publicznych,  niezbędne jest dostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drogach pracującego sprzętu odśnieżnego i przeciwgołoledziowego .

                        W celu sprawnej organizacji robót zimowego utrzymania dróg powiatowych niniejszy plan przedkłada się do zatwierdzenia przez  Zarząd Powiatu Lęborskiego.

 

Niniejszy plan opracowany został w oparciu o uchwałę nr 56/2003 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.11.2003 w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku

 

Sporządził: Henryk Rutkiewicz

Lębork, wrzesień 2022 r. 

 

Załącznik Nr 1

Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych w IV standardzie

L.p.

Nr drogi

Nazwa odcinka

Odśnieżanie

Długość

Długość

 

 

 

od km

do km

odcinka

w km

odcinków do  posypyw.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 1.  

1183G

Gr.pow.-Nowa Wieś Lęb.

4+700

16+796

12,096

2,900

 1.  

1306G

Stęknica-gr.pow.(Sasino)

0+000

13+750

13,750

5,100

 1.  

1309G

Bargędzino-Garczegorze

0+000

18+482

18,482

8,400

 1.  

1310G

Od dr.1183G-Chocielewko

0+000

3+740

3,740

0,900

 1.  

1311G

Krępa-Redkowice-Chocielewko

0+000

14+096

14,096

4,300

 1.  

1315G

Garczegorze-Wilkowo

0+000

6+030

6,030

3,000

 1.  

1316G

N.Wieś-do dr. 1322G

0+000

1+681

1,681

0,800

 1.  

1320G

Maszewo-do drogi  Nr 212

12+540

15+948

3,408

1,600

 1.  

1322G

Gr.powiatu-Kębłowo-Lębork

1+230

5+699

4,469

1,700

 1.  

1324G

Od dr. Nr 1320G-Cewice

0+000

3+110

3,110

2,600

 1.  

1326G

Cewice-Łebunia

0+000

4+523

4,523

1,400

 1.  

1327G

Łebunia-Okalice-Popowo

0+000

4+341

4,341

3,600

 1.  

1328G

Od dr. 212-Siemirowice-Przeryte

0+000

9+404

9,404

2,800

 1.  

1329G

Mosty-Lubowidz

3+218

4+013

0,795

0,795

 1.  

1330G

Lębork-skrzyż. z dr. 1336G

1+767

3+664

1,897

1,500

 1.  

1334G

Oskowo-gr. powiatu (Rokity)

0+000

1+702

1,702

0,900

 1.  

1336G

Od dr.1330G-Popowo

0+000

6+552

6,552

5,200

RAZEM

110,076

47,495

 

Załącznik Nr 2

Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych w V standardzie

L.p.

Nr drogi

Nazwa odcinka

Odśnieżanie

Długość

Długość

 

 

 

od km

do km

odcinka

w km

odcinków do  posypyw.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

1187G

Pogorzelice-Czerwieniec

8+230

12+552

4,192

0,200

 1.  

1302G

Łeba-Nowęcin

0+000

4+902

4,902

1,000

 1.  

1303G

Żarnowska-do dr. Nr 214

0+000

3+089

3,089

1,300

 1.  

1304G

Charbrowski Bór-Charbrowo

0+000

6+259

6,259

0,400

 1.  

1305G

Górka-Poraj

0+000

1+536

1,536

0,300

 1.  

1307G

Skarszewo-Wrzeście-st. kol. Wrzeście

0+000

6+109

6,109

2,800

 1.  

1309G

Pogorszewo-Janowice

18+482

23+036

4,554

1,700

 1.  

1312G

Gęś-Rekowo Lęborskie

0+000

9+637

9,637

3,100

 1.  

1317G

Od dr. 213-Wojciechowo

0+000

3+485

3,485

0,400

 1.  

1318G

Bąsewice-Rekowo

0+000

7+270

7,270

2,300

 1.  

1320G

Pogorzelice-skrzyż. z dr. 1324G

0+000

12+540

12,540

8,500

 1.  

1325G

Lębork-Małoszyce

Od dr. Nr 6 - Dziechlino

0+000

5+520

2+680

7+651

2,680

2,131

1,400

2,370

 1.  

1321G

Unieszyno-do dr. Nr 212

0+000

6+118

6,118

2,700

 1.  

1330G

Skrzyż. z dr. 1336G-gr. pow.

3+664

8+473

4,809

2,500

RAZEM

79,311

30,970

 

Załącznik Nr 3

Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych w VI standardzie

L.p.

Nr drogi

Nazwa odcinka

Odśnieżanie

Długość

Długość

 

 

 

od km

do km

odcinka w km

odcinków do posypyw.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 1.  

1310G

Chocielewko-Pogorzelice

3+740

6+996

3,256

1,200

RAZEM

3,256

1,200

 

Załącznik Nr 4

Wykaz dróg powiatowych wyłączonych z zimowego utrzymania

L.p.

Nr drogi

Nazwa odcinka

Lokalizacja

Długość odcinka

w km

Gmina

 

 

 

od km

do km

o naw.

twardej

o naw.

gruntowej

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 1.  

1325G

Dziechlino -Małoszyce

2+680

5+520

-

2,840

 

N. Wieś Lęborska

Razem

 

2,840

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

Wykaz telefonów osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej

 

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

     Numer  telefonu       

 

Stanowisko służbowe

      służbowego

domowego

komórkowego

1.

mgr inż. Adrian Wenta

Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku

Dyrektor

59 862-39-87

 

-

 

537-179-935

2.

mgr. inż. Mariusz Barański

z-ca Dyrektora

59 862-39-87

-

535-340-430

3.

Henryk Rutkiewicz

Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku

Kierownik Robót Służby Drogowej

59 862-39-87

 

-

 

697-087-103

Fax:  59 86-23-944

e_mail: sekretariat@zdplebork.pl

 

Załącznik Nr 6 - Mapka z podziałem na standardy zimowego utrzymania - w załączniku

Link do strony obrazującej mapę powiatu lęborskiego:    https://powiatlebork.lp-portal.pl/