Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.

Utworzono: 04-12-2017

Uchwała Nr XXXV/226/2017

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 24 listopada 2017 roku

 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.

 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r., poz. 814ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), a także art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

XXXV/226/2017

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 24.11.2017 r.

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI NA 2018 ROK

 

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

 

§ 1

Ilekroć mowa jest o:

 1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.);
 2. Ustawie o pomocy społecznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1769),
 3. Programie - rozumie się przez to Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami,
 4. Dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 Ustawy wymienionej w punkcie 1 i art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
 5. Środkach publicznych - rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa
  w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne
  w rozumieniu tej ustawy,
 6. Powiecie - rozumie się przez to Powiat Lęborski,
 7. Starostwie - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Lęborku,
 8. Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Lęborskiego,
 9. Samorządzie – rozumie się przez to Samorząd Powiatu Lęborskiego,

10) Podmiocie - rozumie się przez to podmioty wyszczególnione w art. 3 ust. 1 - 3 ustawy wymienionej w punkcie 1 i podmioty wyszczególnione w art. 25 Ustawy
o pomocy społecznej.

 

ROZDZIAŁ II

CELE PROGRAMU

§ 2

 1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
  w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny
  i efektywny.
 2. Celem szczegółowym Programu na 2018 rok jest:
 1. określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Powiat działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie tym organizacjom ustawowych zadań powiatu,
 2. budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
 3. pobudzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych,
 4. realizacja zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 3

Współpraca Powiatu z organizacjami odbywa się na zasadach:

 1. pomocniczości – oznacza, że Powiat powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
 2. suwerenności stron – oznacza, że stosunki pomiędzy Powiatem a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;
 3. partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
  w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;
 4. efektywności – oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia  możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych;
 5. uczciwej konkurencji – oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań
  i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;
 6. jawności – oznacza, że wszystkie możliwości współpracy Powiatu z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

 

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 4

 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

 

 

ROZDZIAŁ V

FORMY WSPÓŁPRACY

§ 5

     Zlecenie realizacji zadań Powiatu organizacjom odbywa się poprzez:

 1. powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 2. wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

 

 

 

§ 6

 1. Współdziałanie Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.
 2. Współpraca finansowa będzie realizowana poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w Ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy. Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formę wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Współpraca pozafinansowa będzie obejmowała:
 1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu podejmowania wspólnych działań,
 2. konsultowanie z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 Ustawy, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów prawa miejscowego, w szczególności udostępnianie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w celu uzyskania ich opinii; konsultacje odbywać się będą na podstawie uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
 3. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczo-inicjatywnym, złożonych
  z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
 4. udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez nieodpłatne udostępnienia lokalu, środków technicznych itp.,
 5. organizowanie otwartych spotkań przedstawicieli organizacji z przedstawicielami Samorządu,
 6. prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne organizowanie konferencji czy współpraca przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej),
 7. wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspakajaniu potrzeb społecznych,
 8. udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z Powiatem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,
 9. promowanie przez Powiat działalności organizacji pozarządowych.

 

ROZDZIAŁ VI

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 7

 1. Obszar współpracy Powiatu z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy i art. 15, art. 19, 20 i 25 Ustawy o pomocy społecznej.
 2. Jako zadania priorytetowe samorządu powiatowego w roku 2018 przyjmuje się:

 

L. p.

Zakres zadań

Realizacja zadania

1.

 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
,

Współfinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i ponadlokalnym organizowanych na terenie powiatu lęborskiego,
w szczególności:

 1. upowszechnianie tradycji, symboli i walorów Ziemi Lęborskiej
 2. wspieranie działalności kulturotwórczej i edukacji kulturalnej
 3. kultywowanie i rozwój idei solidarności społecznej oraz różnorodności kulturowej
 4. ochrona dóbr kultury, miejsc pamięci i zapomnianych nekropolii.

2.

 

wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej,

Współfinansowanie imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i ponadlokalnym organizowanych na terenie powiatu lęborskiego,
w szczególności zawodów sportowych, w tym
w ramach festynów, turniejów itp.

3.

działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 1. integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia
  i socjoterapia osób niepełnosprawnych
 2. organizowanie wypoczynku osób i rodzin ze środowisk kwalifikujących się do objęcia pomocą społeczną, w tym osób z niepełnosprawnością

4.

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

 1. wsparcie działań w zakresie opieki i wychowania osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej
 2. wsparcie procesu usamodzielniania wychowanków opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą

5.

ratownictwo i ochrona ludności

Upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa przedmedycznego.

6.

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Wspieranie i upowszechnianie przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych o charakterze ponadlokalnym.

7.

ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638)

 1. wspieranie i upowszechnianie przedsięwzięć w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 2. wspieranie i upowszechnianie wiedzy nt. zdrowia psychicznego
 3. pomoc osobom uzależnionym, wykluczonym społecznie
  i zagrożonym przemocą,
 4. działalność na rzecz trzeźwości kierowców w ruchu drogowym

8.

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 1. edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (warsztaty, konkursy, prelekcje, happeningi, wydawnictwa, ulotki itp.)
 2. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych
 3. przedsięwzięcia w zakresie ochrony zwierząt, w tym przeciwdziałanie ich bezdomności

9.

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwem

 

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich i innych źródeł pozasamorządowych na rzecz i potrzeby mieszkańców powiatu lęborskiego

10.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Współfinansowanie przedsięwzięć o zasięgu ponadlokalnym organizowanych na terenie powiatu lęborskiego,
w szczególności:

 1. wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych
 2. działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne, aktywizujące emerytów i rencistów z terenu powiatu lęborskiego

 

11.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie
i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

12.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy

 1. wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych
 2. doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym przede wszystkim
  w kwestii pozyskiwania funduszy
 3. prowadzenie  szkoleń i seminariów tematycznych
 4. wspieranie wolontariuszy, młodzieży

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 8

 1. Niniejszy Program realizowany będzie w roku budżetowym 2018 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu w 2018 roku.

 

ROZDZIAŁ VIII

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 9

Współpraca Powiatu z organizacjami w ramach Programu  obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym, w tym:

 1. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:
  1. zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania,
  2. otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd,
  3. termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,
  4. otwarty konkurs ofert ogłasza się:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej - www.powiat.leborski.samorzady.pl,
  w zakładce /organizacje pozarządowe/,
 • na stronie internetowej Powiatu www.powiat-lebork.com,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku,
  1. złożone oferty, przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników właściwego Wydziału Starostwa i/lub właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Powiatu,
  2. decyzję o wyborze ofert do realizacji podejmuje Zarząd, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
  3. podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
  4. wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej Powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: organizacje pozarządowe/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa,
  5. wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy.
 1. Zlecanie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego
  o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i trybie określonych w art. 19a Ustawy.
 2. Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje swym zakresem działania określone w rozdziale V Programu – FORMY WSPÓŁPRACY.

 

 

ROZDZIAŁ IX

ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 10

Zadania zlecane przez Powiat do wykonania przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, będą realizowane w oparciu o zakres wynikający z możliwości finansowania przez budżet powiatu.

§ 11

 1. Zarząd współpracuje z powołanym Zespołem Doradczo-Inicjatywnym oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego.
 2. Zadaniem Zespołu Doradczo-Inicjatywnego oraz Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego jest możliwość konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów uchwał organów Samorządu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 3. Zespół i Rada działają bezpłatnie.

 

§ 12

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych może odbywać się z inicjatywy Zarządu lub
  z inicjatywy Podmiotu w drodze otwartego konkursu ofert.
 1. Zarząd rozpatruje celowość realizacji złożonej oferty w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy oraz informuje Podmiot o podjętej decyzji i formie zlecenia zadania, jeżeli uznał celowość jego realizacji.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego może nastąpić wyłącznie na podstawie otwartego konkursu ofert, ogłaszanego co najmniej z 21-dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 13

 1. Oferty konkursowe będą rozpatrywane i oceniane przez Komisję Konkursową, która oceniać będzie:
 1. możliwość realizacji zadania przez oferenta,
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym wysokość wkładu własnego Podmiotu i udział innych źródeł finansowania,
 3. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 4. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wkład rzeczowy, osobowy,
  w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 5. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 6. obszar i zakres działania Podmiotu oraz znaczenie zadania dla realizacji celów
  i zadań Powiatu,
 7. dotychczasowe osiągnięcia Podmiotu w realizacji zadań statutowych lub zleconych przez podmiot zaliczany do sektora finansów publicznych,
 8. współpracę z innymi podmiotami i instytucjami publicznymi.
  1. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Konkursową, oferty rozpatruje Zarząd.
  2. Członkowie Komisji Konkursowej oraz Zarządu, którzy są związani z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert, nie mogą brać udziału w procedurze opiniowania ofert i w wyborze podmiotu, który uzyska dotację.
  3. Zarząd podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert do realizacji w oparciu
   o opinię Komisji Konkursowej i jest zobowiązany do uzasadnienia wyboru oferty i ujęcie uzasadnienia w protokole.

 

§ 14

 1. Podmiot, który realizuje zadanie, zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania publicznego.
 2. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może zostać wykorzystana na :
  1. wydatki inwestycyjne i remonty, których realizacje nie są integralną częścią zadania,
  2. koszty działalności statutowej nie związane bezpośrednio z realizacją dotowanego zadania,
  3. koszty wynagrodzeń nie związane z realizacją zadania ,
  4. wynagrodzenia lub inne korzyści materialne dla radnych Powiatu,
  5. działalność polityczną lub religijną,
  6. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  7. pokrywanie wydatków poniesionych przed dniem podpisania umowy na realizację zadania.

 

§ 15

 1. Uruchomienie przyznanych środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach,
  w zależności od postanowień zawartej umowy.
 2. Zarząd ma prawo odmówić dalszego finansowania zadania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego realizacji lub wykorzystania środków na inne cele niż wskazane w umowie.
 3. Przez okres trzech lat od zakończenia roku budżetowego, w którym udzielono środków, wsparcie finansowe może nie być przyznane organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, które:
 1. w ustalonym umową terminie nie rozliczyły się z Zarządem z przyznanego dofinansowania,
 2. wykorzystały dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
 3. pobrały dotację nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

§ 16

 1. W roku 2018 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej 151.500 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset). Środki zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
  w trybie art.19a Ustawy, stanowi nie więcej niż 20% dotacji planowanych w roku 2018 na realizację zadań publicznych przez organizacje.
 3. Ostateczną kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych
  w niniejszym Programie zweryfikuje uchwała budżetowa.

 

 

ROZDZIAŁ XI

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

§ 17

 

 1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe badanie Programu mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.
 2. Celem ewaluacji za rok 2018 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie działań organizacji pozarządowych i partnerstwa międzysektorowego.
 3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
  1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
  2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji,
  3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość organizacji,
  4. liczba umów zawartych w trybie art. 19a Ustawy, w tym liczba organizacji,
  5. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji,
  6. beneficjenci zrealizowanych zadań – (wielkość grupy odbiorców),
  7. wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań publicznych
  8. wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
  9. liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
  10. liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu Lęborskiego, konsultowanych przez organizacje.
  11. Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2018 Zarząd przedstawia Radzie Powiatu Lęborskiego do 31 maja 2019 roku.
  12. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu oraz w BIP /zakładka: organizacje pozarządowe/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

 

 

ROZDZIAŁ XII

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

§ 18

 

 1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok opracowuje się na zasadach określonych w ustawie
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Program współpracy na 2018 rok został przygotowany w procesie konsultacji
  z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innymi uprawnionymi podmiotami,
  w terminie od 11.09.2017r. do dnia 25.09.2017 r., drogą elektroniczną oraz podczas spotkania z Zespołem Doradczo-Inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego, zgodnie
  z uchwałą nr XLV/335/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

W procesie konsultacji Lęborskie Stowarzyszenie Alternatywa dla Uzależnień w Lęborku wniosło następującą uwagę: zaproponowano wpisanie do projektu uchwały dodatkowe zadanie publiczne do realizacji w 2018 roku, tj. „Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym”.

Zarząd Powiatu Lęborskiego nie uwzględnił wniosku Stowarzyszenia z uwagi na fakt, iż konsultacje dotyczące możliwości wprowadzenia propozycji zadań priorytetowych przez organizacje pozarządowe do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie Przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok przeprowadzane były w terminie od 28.04.2017 r. do 02.06.2017 r.

Organizacje pozarządowe, w tym Lęborskie Stowarzyszenie Alternatywa dla Uzależnień w Lęborku nie wniosły propozycji wprowadzenia ww. zadania publicznego do niniejszego projektu uchwały. Tym samym Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 04.07.2017 r. postanowił ustalić zadania priorytetowe samorządu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok wraz z zabezpieczeniem kwot na realizację tych zadań.

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

§ 19

 

 1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizacje zadań publicznych, wynikających z rocznego Programu, w celu opiniowania składanych ofert Zarząd powołuje imienny skład Komisji Konkursowej, zwaną dalej Komisją.
 2. W skład Komisji powołanej przez Zarząd wchodzą:
  1. przedstawiciele Zarządu,
  2. przedstawiciele komórek lub jednostek organizacyjnych  Starostwa odpowiedzialnych za realizację zadań z obszaru Programu, którego dotyczy ogłoszony otwarty konkurs ofert,
  3. co najmniej 1 osoba reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty,
   z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie,
 3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 4. Skład Komisji określa Zarząd.
 5. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
 6. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że
  w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 5, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu,
  z którym powiązanie występuje.
 7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
 8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin
  i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.
 9. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 10. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
  w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 11. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Zarządu.
 12. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

 1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu na 2018 r. podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać Zarządowi za pośrednictwem Zespołu Doradczo-Inicjatywnego .
 2. W terminie nie późniejszym niż do 30 listopada 2018r. Rada Powiatu Lęborskiego uchwali Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowym na 2019 rok.
 3. Program, o którym mowa w ust. 2, uchwalany będzie, przy uwzględnieniu sytuacji społeczno-ekonomicznej Powiatu, potencjału organizacji, a także możliwości finansowych budżetu Powiatu.
 4. O ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, zasady przyznawania dotacji, warunki ubiegania się o dotację przez organizacje pozarządowe, tryb przyznawania, rozliczania
  i kontroli udzielonych dotacji określają przepisy Ustawy, o której mowa oraz Ustawy
  o pomocy społecznej.
 5. Podmiot w okresie realizacji zadania, zobowiązany jest do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Lęborski.